Nurmijärvelle voidaan perustaa uusi apteekki

Julkaistu 22.1.2020

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen, jossa oli vastustettu uuden apteekin perustamista Nurmijärvelle sekä tälle määrättyä sijaintia.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea oli 18.5.2018 päättänyt Nurmijärven 4. apteekin perustamisesta ja sen sijoittumisesta Klaukkalan alueelle. Yksi apteekkari oli tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka Fimea oli hylännyt. Apteekkari haki edelleen muutosta asiaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Antamassaan päätöksessä hallinto-oikeus toteaa, että Nurmijärven kunnan rakenteesta, väestömäärästä ja väestönkasvusta saatavat tiedot sekä apteekkitiheys ja vuosittaiset lääkemääräykset verrattuna Suomen keskiarvoon tukevat sitä käsitystä, että Nurmijärven apteekkipalveluja on perusteltua lisätä lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi.

Hallinto-oikeus toteaa muun ohella myös, että Nurmijärven apteekeista toimitettujen lääkemääräysten määrä on kasvanut vuosien 2007–2017 aikana merkittävästi. Lääkemääräysten määrä ylittää kiistatta nykytasossaan itsenäisistä apteekeista toimitettavien lääkemääräysten keskimääräisen määrän. Lisäksi uuden apteekin perustamisen jälkeenkin Nurmijärven kunnan apteekkien lukumäärä suhteutettuna väestön määrään on selvästi pienempi kuin koko maan keskiarvo.

Hallinto-oikeus katsoo, että Fimea oli ottanut lääkelain edellyttämin tavoin huomioon alueen väestömäärän, olemassa olevat apteekkipalvelut ja terveydenhuollon palvelujen sijoittumisen ja että Fimea oli voinut arvioida, että lääkkeiden saatavuuden turvaaminen edellyttää uuden apteekin perustamista Nurmijärvelle.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan asiassa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden johdosta Nurmijärven jakamista kolmeen apteekin sijaintialueeseen olisi syytä muuttaa. Nurmijärven kunnan alueen väestömäärä ja väestönkasvu ovat keskittyneet eteläiselle sijaintialueelle eli Klaukkalan alueelle, jota voidaan pitää myös alueen solmukohtana ja nopeimmin kehittyvänä alueena. Hallinto-oikeus katsoo, että uuden apteekin perustaminen nimenomaan Klaukkalan alueelle on ollut perusteltua.


Lisätietoja

Pirkko Väänänen
tiedottaja
Puh. 029 56 42 065
pirkko.vaananen(at)oikeus.fi
www.hehao.fi


Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.


Avainsanat

Muut päätökset