Vihtiin voidaan perustaa uusi apteekki

Julkaistu 22.1.2020

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen, jossa oli vastustettu uuden apteekin perustamista Vihtiin sekä tälle määrättyä sijaintia.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea oli 9.5.2018 päättänyt 3. apteekin perustamisesta Vihdin kuntaan sekä tämän sijoittumisesta Nummelan alueelle. Yksi apteekkari oli tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka Fimea oli hylännyt. Apteekkari haki edelleen muutosta asiaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Päätöksessään hallinto-oikeus toteaa, että Vihdin kunnan rakenteesta, väestömäärästä ja väestönkasvusta saadut tiedot sekä apteekkitiheys ja lääkemääräysten määrän kasvu tukevat sitä käsitystä, että Vihdin apteekkipalveluja on perusteltua lisätä lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi.

Hallinto-oikeus toteaa muun ohella, että uuden apteekin perustamisen jälkeenkin Vihdin kunnan apteekkien lukumäärä suhteutettuna väestön määrään on edelleen selvästi pienempi kuin koko maan keskiarvo. Hallinto-oikeus katsoo, että Fimea oli päätöstä tehdessään ottanut lääkelain edellyttämin tavoin huomioon alueen väestömäärän, olemassa olevat apteekkipalvelut ja terveydenhuollon palvelujen sijoittumisen ja että Fimea oli voinut arvioida, että lääkkeiden saatavuuden turvaaminen edellyttää uuden apteekin perustamista Vihtiin.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan asiassa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden johdosta Vihdin jakamista kahteen apteekin sijaintialueeseen olisi syytä muuttaa, eikä mainitun jaon voida arvioida johtavan siihen, että laajat alueet jäisivät ilman apteekkipalveluja.

Hallinto-oikeus toteaa, että asiassa selvitetyn mukaan Vihdin kunnan alueen väestömäärä ja väestönkasvu ovat keskittyneet eteläiselle sijaintialueelle eli Nummelan alueelle. Aluetta voidaan pitää myös alueen solmukohtana ja nopeimmin kehittyvänä alueena. Edelleen hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Vihdin ainoa terveysasema sekä yksityiset terveydenhuoltopalveluja tarjoavat yritykset ovat keskittyneet Nummelan alueelle, ja myös Nummelan alueen apteekkitiheyslukuun nähden uuden apteekin perustaminen nimenomaan Nummelan alueelle on ollut perusteltua.


Lisätietoja

Pirkko Väänänen
tiedottaja
Puh. 029 56 42 065
pirkko.vaananen(at)oikeus.fi
www.hehao.fi


Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.


Avainsanat

Muut päätökset