Statistik från Helsingfors domstol

Helsingfors förvaltningsdomstol publicerar statistik över sina huvudgrupper av ärenden. Det publiceras även information om de riksomfattande ärendegrupperna som Helsingfors förvaltningsdomstol har ansvarat för (tull-, mervärdesskatte- samt asylärenden).

Avgjorda ärenden och genomsnittliga handläggningstider 1.1.- 29.2.2020Huvudgrupper av ärenden


Avgjorda ärenden
Genomsnittlig handläggningstid (mån)

Utlänningsärenden
367
7,2

Social- och hälsovård
238
6,2

Statsrätt och allmän förvaltning
82 13,9

Skatter
62
13,4

Ekonomisk verksamhet inklusive trafik och kommunikation
137,2

Byggande
16 7,5

Självstyrelse
6
16,1

Miljö
8
8,9


Enstaka ärendegrupper*


Avgjorda ärenden Genomsnittlig handläggningstid (mån)

Asylärenden
65 8,6

Asylärenden / påskyndat förfarande
76
3,2

Besvär som gäller mervärdesskatt
11 17,0

Skatteförvaltningens förhandsavgörande som gäller mervärdesskatt
5
8,3

Förtullningsbesvär
2
17,0

*Ärenden från hela Finland som hör eller har tidigare hört enbart till Helsingfors förvaltningsdomstols ansvarsområde. Statistiken över huvudgrupperna av ärenden omfattar även dessa tidigare riksomfattande ärendegrupper.

I enskilda fall kan handläggningstiderna avvika från de ovan nämnda tiderna. Det förs inte statistik över handläggningstider för sådana ärendegrupper i vilka har avgjorts färre än fem ärenden. Antalen är obekräftade.

 
Publicerad 3.3.2020