Helsingfors förvaltningsdomstols verksamhetsberättelse för år 2018 har publicerats

Publicerad 20.3.2019

I den av Helsingfors förvaltningsdomstol idag publicerade verksamhetsberättelsen gås utöver en översikt av statistiken även igenom de utvecklingsprojekt av organisationen som pågått under året, den fortbildning som rättsskipningspersonalen erhållit samt de e-tjänster för sakkunniga och för uträttande av ärenden som togs i bruk i förvaltningsdomstolen under sommaren 2018. I verksamhetsberättelsen lyfts även betydande avgöranden från förra året som också fått stor uppmärksamhet i media fram.

Helsingfors förvaltningsdomstol fattade förra året sammanlagt 8 274 beslut. Den största ärendegruppen var utlänningsärendena vars andel av samtliga beslut var över 50 procent. Stora ärendegrupper utöver utlänningsärendena var social- och hälsovårdsärendena (22%), skatteärendena (9 %), statsrättsliga- och allmänna förvaltningsärendena (9 %) samt ärendena gällande ekonomisk verksamhet (5 %).

År 2018 inkom sammanlagt 7 304 ärenden till förvaltningsdomstolen dvs. ungefär 17 procent färre i jämförelse med år 2017. Största minskningen skedde i överklagandena av asylärendena, för vilkas del man är på återgång till tidigare års så kallade normala nivå. I slutet av 2018 var sammanlagt 4 678 ärenden anhängiga när 5 708 ärenden var anhängiga i slutet av 2017.

I slutet av 2018 arbetade 198 personer vid förvaltningsdomstolen. I enlighet med föregående år var personalomsättningen för de visstidsanställda förhållandevis stor. Under berättelseåret tillsattes 21 tjänster.

Tilläggsuppgifter:
Verksamhetsberättelse 2018 (FI-SV) (pdf, 1.3 Mt)

Pihla Pitkänen
Informatör
tel. 029 56 42 056
pihla.pitkanen(a)oikeus.fi

Som fullföljdsdomstol har Helsingfors förvaltningsdomstol som uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolen avgör besvär som anförts över statens, kommuners och andra offentliga samfunds beslut samt förvaltningstvistemål. Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs även hela landets mervärdesskatte- och tullbesvär.

Nyckelord

TiedotteetSV