Undvik de möjliga osäkerheterna i postgången genom att använda förvaltningsdomstolarnas e-tjänst

Publicerad 8.11.2019

Enligt nyheterna kan poststrejken från och med 11.11.2019 orsaka förseningar eller på annat sätt störa möjligheterna att skriftligt sköta ärenden i domstolarna.

Då postgången är försenad eller annars osäker påminner Helsingfors förvaltningsdomstol om att ansvaret för att besvär eller andra handlingar inkommer inom utsatt tid till domstolen alltid ankommer på avsändaren. Det är möjligt att be om förlängning av en tidsfrist för inlämnande av handlingar som domstolen har begärt, men besvärstidens längd är däremot lagstadgad och går inte att förlänga. Poststrejken kan även orsaka fördröjningar i delgivningen av sådana handlingar som förvaltningsdomstolen delger per post. Betydande fördröjningar kan förekomma särskilt vid utfärdandet av intyg om laga kraft.

Till Helsingfors förvaltningsdomstol kan handlingar även skickas per e-post till adressen helsinki.hao@oikeus.fi, via fax på numret 029 56 42079 eller genom att hämta dem till Helsingfors förvaltningsdomstols registratorskontor (Banbyggarvägen 5, 00520, Helsingfors). Förvaltnings- och specialdomstolarna har även en e-tjänst, genom vilken medborgarna och samfunden till exempel kan anföra besvär samt tillställa och motta handlingar.

E-tjänsten finns på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. I e-tjänsten identifierar man sig med hjälp av Suomi.fi-identifiering genom att använda egna bankkoder, elektroniskt personkort eller mobilcertifikat.

Tilläggsuppgifter:
Anna Collan
Chef för dokumentförvaltning
029 56 42004

Nyckelord

TiedotteetSV