Förvaltningsdomstolarna tryggar medborgarnas rättigheter också under undantagsförhållanden

Publicerad 20.3.2020

I undantagsförhållanden är det viktigt att upprätthålla medborgarnas förtroende för samhällets funktioner. Högsta förvaltningsdomstolens president Kari Kuusiniemi garanterar att förvaltningsdomstolarna fortsätter sin verksamhet i så normal ordning som möjligt.

-Förvaltningsdomstolarnas kunniga och engagerade personal bär sitt ansvar även under svåra tider, betonar Kuusiniemi.

Medborgarnas rättssäkerhet och lagenligheten inom förvaltningen garanteras under alla omständigheter

I förvaltningsprocessen är rättegångsförfarandet huvudsakligen skriftligt. I det aktuella läget utnyttjas elektroniska förbindelser och distansarbete i förvaltningsdomstolarna.

-Vi strävar till att skydda arbetstagarna, deras familjer och genom det även alla andra.

Elektronisk handläggning och distansarbete möjliggör beslutsfattande i ärenden som är viktiga för individen och samhället även under de här besvärliga tiderna. Kuusiniemi hänvisar till bland annat socialvård, markanvändning och byggande, beskattning, offentlig upphandling och invandring.

-Vi garanterar för egen del den ekonomiska återhämtningen när vi återgår till normala förhållanden. Det är viktigt att i så normal ordning och så snabbt som möjligt fortsätta handläggningen av ärenden som är viktiga för företagsverksamheten och infrastrukturen, betonar Kuusiniemi.

Muntliga förhandlingar skjuts upp med låg tröskel på klienternas önskan och på grund av sjukdom. Förvaltningsdomstolarna strävar ändå efter att hålla de utsatta muntliga förhandlingarna åtminstone i brådskande ärenden.

-Förvaltningsdomstolarna strävar efter att hålla muntliga förhandlingar som redan överenskommits om det bara är möjligt. Det lyckas med hjälp av fjärranslutning. I domstolarna försöker vi dela upp utrymmena så att vi arbetar enligt givna direktiv och med tillräckligt stort avstånd från varandra.

Undantagsbesluten under förvaltningsdomstolarnas övervakning

Lagenligheten av de beslut som fattats med stöd av beredskapslagstiftningen och lagstiftningen gällande smittsamma sjukdomar granskas i förvaltningsdomstolarna.

-Igår hölls ett skype-möte mellan förvaltningsdomstolarnas överdomare och då fanns inga uppgifter om att sådana ärenden skulle ha blivit anhängiga, berättar Kuusiniemi.

Elektronisk ärendehantering är primär

Kundbetjäningen i förvaltningsdomstolarna fungerar med hjälp av specialarrangemang. Vi rekommenderar att i första hand använda elektronisk kommunikation. På så sätt kan både klienter och personal möjligast väl skyddas från att exponeras.

-Ett omfattande bruk av elektroniska förfaranden förbereder oss också i övrigt för den pågående digitaliseringen, sammanfattar Kuusiniemi.

Nyckelord

TiedotteetSV, HehaokoronaSV