Verksamhetsberättelse 2019

Förvaltningsdomstolens uppgift är att övervaka lagligheten i den offentliga maktutövningen samt att trygga privatpersoners och sammanslutningars rättsskydd. Förvaltningsdomstolen avgör ändringssökanden som anförts över myndighetsbeslut samt förvaltningstvistemål på ett oberoende och jämlikt sätt.

Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. I ärenden som gäller tullar och mervärdesskatt omfattar dess domkrets hela landet.

De flesta besvären som anförs hos förvaltningsdomstolen avgörs i skriftligt förfarande. Vid behov ordnas en muntlig förhandling där parterna har möjlighet att bli hörda personligen och där man även kan höra vittnen. Förvaltningsdomstolen kan också förrätta en syn för att utreda ett ärende.

Förvaltningsdomstolen leds av en överdomare. I arbetet med att leda och utveckla förvaltningsdomstolen bistås överdomaren av en ledningsgrupp, som förutom överdomaren består av avdelningscheferna och förvaltningschefen. En samarbetskommitté verkar som samarbetsorgan för ämbetsverket.

Under det år som verksamhetsberättelsen gäller avgjordes rättskipningsärenden inom sju avdelningar. Varje avdelning har förutom en ordförande även förvaltningsrättsdomare, föredragande och notarier. Rättskipningssekreterare och notarier förbereder ärendena i kansliet. Vid förvaltningsdomstolen finns även sakkunnigledamöter i ärenden som gäller barnskydd, mentalvård, specialomsorger för personer med utvecklingsstörning, missbrukarvård, adoption och lagen om smittsamma sjukdomar.

Förvaltningskansliet som leds av förvaltningschefen ansvarar för stödfunktioner för rättskipningen. Stödfunktionerna ansvarar för registrering och arkivering av ärenden, personal- och ekonomiadministration, ämbetsverkstjänster, ICT-funktioner, informationstjänster och kommunikation.

Verksamhetsberättelse 2019

Helsingin hallinto-oikeuden toimintakertomus 2019 (FI-SV) (pdf, 2.99 Mt)
 
Publicerad 1.4.2020