Itä-Suomen HAO 25.4.2022 983/2022

Itä-Suomen aluehallintovirasto oli määrännyt ravintolan ravitsemis- ja anniskelutoiminnan keskeytettäväksi ja ravintolan pidettäväksi suljettuna asiakkailta 21 päivän ajaksi tartuntatautilain 58 b §:n perusteella, koska ravintolassa oli tietoisesti rikottu ravitsemisliikkeiden voimassa olleita anniskelu- ja aukiolorajoituksia.

Hallinto-oikeus hylkäsi ravintolan valituksen. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ravintola oli ollut auki kahtena iltana useita tunteja sen jälkeen, kun ravintolan oli tullut ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun asetuksen 4 §:n 2 momentin mukaan olla suljettuna. Valittaja oli etukäteen julkisesti ilmoittanut aikovansa rikkoa ravintolan aukioloajalle ja anniskelulle asetettua rajoitusta. Valittaja oli rikkonut rajoitusta saamastaan ennakollisesta ohjeistuksesta huolimatta ja tiedottanut rikkomuksesta suoratoistolla julkisesti sen kestäessä. Rikkomus oli ollut etukäteen harkittua, toistuvaa ja useita tunteja kestävää. Aluehallintovirasto oli pyrkinyt selvittämään asiaa yhteydenotoilla, joihin valittaja oli vastannut vasta rikkomuksen jälkeen. Aluehallintovirasto oli voinut arvioida, että velvoitteiden rikkominen oli ollut siten olennaista, että toiminta oli voitu määrätä välittömästi keskeytettäväksi ja liike pidettäväksi suljettuna, eikä puutteiden korjaamista koskevan määräyksen antaminen olisi ollut riittävää.

Aluehallintovirasto oli voinut ottaa toiminnan keskeytyksen kestoa koskevassa harkinnassa huomioon edellä selostetut rikkomuksen tahallisuuden, julkisuuden ja valvontaviranomaisen tavoittamattomissa olemisen ja arvioida 21 päivän keston olevan oikeasuhtainen seuraamus. Valituksenalaista päätöstä ei ollut pidettävä lainvastaisena tai suhteellisuusperiaatteen vastaisena.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Jukka Hartikainen ja Karoliina Hyvärinen sekä asiantuntijajäsen Kustaa Piha. Asian esittelevä jäsen Karoliina Hyvärinen.


KHO:n päätös 22.12.2022, 3726/2022: Valituslupahakemus ja valitus muutettu/kumottu