Yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiantoa käytetään, kun tiedoksiantoa ei ole saatu muulla tavoin toimitettua vastaanottajalle.

Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä hallinto-oikeudessa.

Ilmoitus asiakirjan nähtäville asettamisesta julkaistaan hallinto-oikeuden verkkosivuilla ja tarpeen vaatiessa sellaisessa sanomalehdessä, josta tiedoksiannon vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on lisäksi mainittava päivämäärä, jolloin ilmoitus on julkaistu verkkosivuilla ja todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Yleistiedoksiantoja ei ole, jos sivu on tyhjä

 
Julkaistu 26.11.2020