Två tjänster (T 11) som förvaltningsrättsdomare vid Östra Finlands förvaltningsdomstol

Sista ansökningsdag:
02.03.2020
Anmälande ämbetsverk:
Östra Finlands förvaltningsdomstol

Grunderna för utnämning av samt behörighetskraven gällande en förvaltningsrättsdomare finns i domstolslagen (673/2016). Den som utnämns till domare bör ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska, som är majoritetens språk i domkretsen, samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket, dvs. svenska.

I rättskipningsärenden är förvaltningsdomstolen i huvudsak domför när den består av tre eller två domare. När domarna använder sin domförhet är de självständiga, men samarbetar aktivt med andra domare, föredragande och förvaltningsdomstolens förvaltningspersonal. Domarna arbetar inom de centrala sektorerna av rättskipningsverksamheten, till exempel med att förbereda ärenden som ska anhängiggöras, leda processer samt skriva ut och avgöra beslut.

Det är viktigt för en domare att kunna ta ansvar för kollegiets arbete som helhet och samarbeta med hela personalen. Vid förvaltningsdomstolen bör man därför arbeta interaktivt och diskutera. Förvaltningsdomstolens arbetsordning är inriktad på att upprätthålla och utveckla personalens yrkeskunnighet.

En förvaltningsrättsdomare bör vara insatt i och intresserad av förvaltningsrättsliga frågor. Våra nuvarande domares tidigare erfarenhet härstammar från offentliga domstolar, förvaltningsmyndigheter, den privata sektorn eller organisationer.

Vi erbjuder ett intressant och ansvarsfullt jobb bland experter som tar hand om de anställdas välmående. Våra anställda har bland annat tillgång till en företagshälsovård som är mer omfattande än den lagstadgade, stimulerande verksamhet och motion, olika kurser för utveckling av kompetensen samt möjlighet att arbeta flexibelt och till exempel distansarbeta.

Man kan med den sökandes samtycke göra en säkerhetsutredning av den som väljs till tjänsten (Säkerhetsutredningslagen 726/2014).

Ansökningar bör skickas till Östra Finlands förvaltningsdomstol senast 2.3.2020 innan ämbetsverket stängs och i första hand via rekryteringssystemet www.valtiolle.fi.

Till ita-suomi.hao@oikeus.fi eller Östra Finlands förvaltningsdomstol, PL 1744, 70101 Kuopio, besöksadressen är Minna Canthin katu 64.

Ytterligare information fås av överdomare Petri Saukko tfn 029 56 42569


Kuopio 14.2.2020

Petri Saukko
överdomare

 
Publicerad 14.2.2020