Itä-Suomen HAO 31.1.2018 18/0032/3

Katselmus – Yksityiselämän suoja – Kotirauha – Tosiseikkojen selvittäminen – Välipäätös

Diaarinumero: 01073/17/4103
Taltionumero: 18/0032/3
Antopäivä: 31.1.2018

Hallinto-oikeus järjesti katselmuksen asemakaavamuutoksen hyväksymistä koskevassa valitusasiassa. Valituksen tehneen asunto-osakeyhtiön edustajien avustajana toiminut asunto-osakeyhtiön omistaman asuinrakennuksen asukas esitti katselmuksessa, että katselmukseen osallistuvat kävisivät tekemässä havaintoja asemakaavan muutosalueesta ja sen ympäristöstä myös hänen hallinnassaan asumiskäytössä olevasta asuinkerrostalon ylimmän kerroksen asuinhuoneistosta käsin.

Hallinto-oikeus päätti katselmuksessa tekemässään välipäätöksessä, että katselmusta ei laajenneta asunto-osakeyhtiön asuinrakennuksen yksityisasuntoon.

Hallinto-oikeus perusteli välipäätöstään seuraavasti. Hallintolainkäyttölain 41 §:n ensimmäisen virkkeen mukaan valitusviranomainen voi asian selvittämiseksi toimittaa sellaisen esineen, jota ei voida hankaluudetta tuoda valitusviranomaiselle, tai kiinteän omaisuuden tai paikan taikka muun kohteen katselmuksen. Suomen perustuslain 10 §:n mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu.

Hallinto-oikeus totesi, että perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan perustuslain 10 §:ään perustuva kotirauhan piiri käsittää pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävät tilat. Hallinto-oikeus totesi myös, että perusoikeuksia voidaan rajoittaa lainsäädännöllä. Valtiosääntöoikeudellisessa tulkinnassa on lähtökohtaisesti katsottu, ettei henkilöllä itsellään ole ainakaan rajoittamatonta oikeutta luopua perusoikeuksistaan. Voimassa olevassa hallintolainkäyttölaissa ei ole säännöksiä katselmuksen tekemisestä koti-rauhan piiriin kuuluvissa tiloissa. Tulkinta siitä, voidaanko joissakin tapauksissa toimittaa hallinto-oikeuden katselmus kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa asianomaisen siihen suostuessa, on ollut horjuvaa, koska nimenomainen perusoikeutta rajoittava säännös puuttuu.

Hallinto-oikeus totesi, että oikeusministeriössä valmistellaan hallintolain-käyttöä koskevan lainsäädännön uudistamista. Vuonna 2017 on ollut lausunnolla luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oikeuden-käynnistä hallintoasioissa. Lausunnolla olleessa hallituksen esitysluonnoksessa on ehdotettu uuteen lakiin nimenomaista säännöstä siitä, että katselmus voitaisiin tehdä pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä ti-loissa vain, jos se on välttämätöntä asian selvittämiseksi. Esitetyn säännöksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan katselmuksen järjestäminen kotirauhan piirissä on välttämätöntä silloin, jos asiaa ei ole mahdollista selvittää perusoikeuteen vähemmän puuttuvin keinoin.

Hallinto-oikeus totesi, että se on päättänyt välipäätöksessään 16.1.2018 toimittaa kysymyksessä olevassa valitusasiassa katselmuksen, jonka tarkoituksena on se, että hallinto-oikeus tutustuu asemakaavan muutosalueeseen ja sen lähiympäristöön sekä tekee havaintoja kaavan toteuttamisen mahdollisista vaikutuksista alueen kaupunkikuvaan ja rakennetun ympäristön arvoihin. Hallinto-oikeus totesi, ettei katselmuksen tarkoitus edellytä menemistä kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin ja arvioi, ettei valitus-asiassa ratkaistavien kaupunkikuvaan ja rakennetun ympäristön arvoihin liittyvien tosiseikkojen selvittämiseksi ole välttämätöntä toimittaa katselmusta kotirauhan piiriin kuuluvassa yksityisasunnossa, vaan tarpeelliset havainnot voidaan tehdä katualueilta käsin. Tästä syystä pyyntö katselmuksen toimittamisesta yksityisasunnossa hylättiin.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Veijo Tarukannel, Riikka Tiainen ja Ritva Schiestl. Asian esittelijäjäsen Ritva Schiestl.

Lainvoimainen

 
Julkaistu 9.4.2018