Itä-Suomen HAO 11.4.2018 18/0306/1

Ampuma-ase - Hankkimislupa - Metsästysperuste - Luotettava selvitys metsästysharrastuksesta

Diaarinumero: 00892/17/1602, 03346/17/1602 ja 03347/17/1602
Taltionumero: 18/0306/1
Antopäivä: 11.4.2018

A oli hakenut hankkimislupia .45-70 -kaliiperin tai .308-kaliiperin lippaallinen kertatuli -toimiselle kiväärille, 12 kaliiperin kertatuli- tai lippaallinen kertatuli -toimiselle haulikolle ja .22 kaliiperin kertatulitoimiselle pienoiskiväärille metsästysperusteella. Hankkimislupahakemusten perustelulomakkeiden mukaan A:n tarkoituksena on harrastaa kiväärillä hirven ja villisian metsästystä, haulikolla sorsan, kyyhkyn ja jäniksen metsästystä sekä pienoiskiväärillä kyyhkyn metsästystä ja supikoiran loukkupyyntiä. Hakemusten mukaan A on X:n metsästysyhdistyksen jäsen, mutta hänellä ei ole aiempaa kokemusta metsästysharrastuksesta. A:n on tarkoitus metsästää yhdistyksen mailla. A:lla on metsästyskortti.

Poliisilaitokselle toimitetussa lisäselvityksessä X:n metsästysyhdistyksen puheenjohtaja on kertonut, että A on ollut yhdistyksen jäsen noin 20 vuotta. Aseellisessa metsästyksessä hän ei ole ollut mukana. Puheenjohtajan mukaan A on ilmaissut kiinnostuksensa etenkin hirvi- ja sikajahtia kohtaan ja myös supi- ja kettujahti kiinnostavat. Hänellä on mahdollisuus harjoitella riittävästi aseenkäsittelyä ja ammuntaa ennen syksyn jahteja.

Poliisilaitos oli hylännyt hankkimislupahakemukset. Päätösten perustelujen mukaan se, että aikoo aloittaa metsästysharrastuksen, ei ole peruste luvan myöntämiselle, vaan harrastuksen tulee olla aktiivisena ja säännön-mukaisena jo olemassa, mistä vaaditaan lisäksi luotettava näyttö.

Hallinto-oikeus A:n tekemän valituksen johdosta kumosi poliisilaitoksen päätökset ja palautti asiat sille uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus totesi päätöksensä perusteluissa muun muassa seuraavaa:

Ampuma-aselain 45 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan haettaessa lupaa metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista varten luvan hakijan on esitettävä harrastuksestaan luotettava selvitys. Hallituksen esityksen (HE 183/1997 vp) mukaan tällä yleislausekkeella metsästystä harrastava luvan hakija velvoitettaisiin esittämään selvitys siitä, mitä hän aikoo metsästää ja missä metsästyksen on tarkoitus tapahtua. Metsästyskortin osoittamista voidaan pitää selvityksenä metsästysharrastuksesta.

A:lla on metsästyskortti. Hän on hankkimislupahakemuksissaan esittänyt selvitystä siitä, mitä hän aikoo metsästää ja missä metsästyksen on tarkoitus tapahtua. Näin ollen hänen on katsottava esittäneen harrastuksestaan ampuma-aselain 45 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun luotettavan selvityksen.

Poliisilaitos on valituksenalaisilla päätöksillään hylännyt hankkimislupa-hakemukset sillä perusteella, että aikomus aloittaa metsästysharrastus ei ole peruste luvan myöntämiselle metsästysperusteella, vaan metsästysharrastuksen tulee olla aktiivisena ja säännönmukaisena jo olemassa. Hallin-to-oikeus toteaa, että ampuma-aselaissa ei tällaista vaatimusta ole säädetty. Poliisilaitoksen näkemykselle ei löydy tukea myöskään ampuma-aselakia koskevasta hallituksen esityksestä (HE 183/1997 vp) eikä asiasta ole olemassa myöskään korkeimman hallinto-oikeuden julkaistua ratkaisua. Poliisilaitos ei siten mainitsemillaan perusteilla ole voinut hylätä hankkimislupahakemuksia. Näin ollen poliisilaitoksen päätökset on kumottava ja asiat palautettava poliisilaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Toni Sarivirta, Riitta Huurre ja Marjo Wenho. Asian esittelijä Marjo Wenho.

Äänestys 2-1

Vähemmistöön jäänyt jäsen kumosi valituksenalaiset päätökset ja palautti asiat poliisilaitokselle uudelleen käsiteltäväksi seuraavin perustein:

Ampuma-aselain 45 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hakijan on aina esitettävä harrastuksestaan luotettava selvitys. Mikäli hakemus koskee lupaa ampuma-aselain 6 §:n 2 momentin 5 tai 7 kohdassa tarkoitettua ampuma-asetta varten, hakijan on lisäksi esitettävä riistanhoitoyhdistyksen antama todistus aktiivisesta harrastuksestaan. A ei ole hakenut lupia edellä mainittuja aseita varten, joten poliisilaitos ei ole tällä perusteella voinut hylätä hakemuksia. Näin ollen ratkaistavaksi jää, onko A esittänyt metsästysharrastuksestaan sellaista ampuma-aselain 45 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua luotettavaa selvitystä, jonka perusteella hankkimisluvat voitaisiin myöntää.

Poliisilaitoksen päätökset ovat perustuneet keskeisesti siihen, ettei A ole esittänyt luotettavaa selvitystä metsästysharrastuksestaan. A on ollut metsästysyhdistyksen jäsen noin 20 vuotta, mutta siitä huolimatta hänellä ei oman ilmoituksensa mukaan ole lainkaan aiempaa kokemusta metsästys-harrastuksesta. A:n ei voida siten katsoa esittäneen metsästysharrastuksestaan sellaista ampuma-aselain 45 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua luotettavaa selvitystä, jonka perusteella poliisilaitos olisi voinut myöntää hankkimisluvat.

A on valituksenalaisten päätösten tekemisen jälkeen toimittanut hallinto-oikeudelle kahden henkilön antaman, 13.7.2017 päivätyn lausuman, jonka mukaan A on osallistunut heidän kanssaan keväällä 2017 pienpetojen loukku- ja luolapyyntiin. Lausuman mukaan A on ollut heidän mukanaan myös ampumassa haulikolla ja kiväärillä. A on siten esittänyt metsästys-harrastuksestaan sellaista uutta selvitystä, joka ei ole ollut poliisilaitoksen käytettävissä valituksenalaisia päätöksiä tehtäessä ja jolla saattaa olla merkitystä asian ratkaisun kannalta.

Lainvoimainen

 
Julkaistu 20.4.2018  Päivitetty 24.4.2020