Itä-Suomen HAO 2.3.2018 18/0063/4

Kunnallisvalitus - Oikaisuvaatimuskelpoisuus - Valituskelpoisuus - Virkavaali

Diaarinumero: 02153/17/2206
Taltionumero: 18/0063/4
Antopäivä: 2.3.2018

Rehtori oli ottanut päätoimisen tuntiopettajan tehtävään B:n määräajaksi. Päätöksen perustelujen mukaan aiemmin rehtorin päätöksellä tehtävään valittu A oli ilmoittanut, että hän ei ota tehtävää vastaan. Koska tehtävään aiemmin valittu A ei ollut ollut käytettävissä, tehtävä oli täytetty aiemmassa päätöksessä varasijalle valitulla hakijalla eli B:llä. Kunnanhallitus oli valituksenalaisella päätöksellä jättänyt valittajan oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska päätös on koskenut aiemman valintaa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Hallinto-oikeus totesi, että kyseistä tehtävää koskeva virkavalinta oli sekä virkaan valitun, että varasijalle asetettujen henkilöiden osalta asiallisesti ratkaistu jo aiemmalla rehtorin päätöksellä. Rehtorin aiemmasta päätöksestä oli ollut mahdollisuus hakea muutosta kuntalain mukaisesti. Valittaja oli siten voinut saattaa varasijalle valitun kelpoisuutta koskevan valitusperusteen oikaisuvaatimuksena ja edelleen kunnallisvalituksena tutkittavaksi hakemalla muutosta rehtorin aiempaan päätökseen. Rehtorin uudella päätöksellä oli aiemman päätöksen mukaisesti todettu 1. varasijalle valitun B:n valinta tehtävään A:n kieltäytymisen johdosta. Rehtorin uusi päätös oli koskenut aiemman päätöksen täytäntöönpanoa, eikä siitä siten ole saanut tehdä oikaisuvaatimusta.

Sovelletut oikeusohjeet:
Kuntalaki 135 ja 136 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Jukka Hartikainen, Timo Tervonen ja Karoliina Hyvärinen. Asian esittelijäjäsen Karoliina Hyvärinen.


Lainvoimainen

 
Julkaistu 31.7.2018