Itä-Suomen HAO 7.9.2018 18/0229/4

Perusopetuslaki – Henkilökohtainen avustaja – Huostaanotto – Puhevalta

Diaarinumero: 02590/17/1301
Taltionumero: 18/0229/4
Antopäivä: 7.9.2018

X:n kunnan sivistys- ja hyvinvointijohtaja oli hylännyt hakemuksen henkilökohtaisen avustajan saamisesta Y:n kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan huostassa olevan ja X:n kuntaan sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi. Lapsen huoltajina toimivat vanhemmat sekä Y:n kaupungin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valittivat päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus tutki lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän Y:n kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan puolesta tekemän valituksen ja jätti huoltajien valituksen puuttuvan puhevallan johdosta tutkimatta.

Hallinto-oikeus totesi, että lapsen huoltoon kuuluu lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa säädetty lapsen edustaminen tämän henkilöä koskevissa asioissa. Huostaanotosta huolimatta lapsen huoltajat edustavat lasta tämän henkilöä koskevissa asioissa, ellei laissa ole toisin säädetty. Puhevaltaa koskevassa arvioinnissa oli annettava merkitystä sille, oliko käsiteltävänä olevalla asialla merkitystä huostaanoton tarkoituksen toteutumiseen lastensuojelulain 45 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Hallinto-oikeus totesi edelleen, että lapsen huostaanottoa koskevan päätöksen mukaan lapsi oli huostaanoton aikaan ollut kolmevuotias. Päätöksen perustelujen mukaan huostaanoton keskeisinä perusteina olivat tuolloin vanhempien päihteiden käyttö, perheväkivaltatilanteet sekä puutteet lapsen huolenpidossa ja kasvuolosuhteissa. Nyt 12-vuotiaan lapsen tarpeet olivat kuitenkin jo ajan kulumisen vuoksi osin muuttuneet. Nykyisessä tilanteessa lapsen sijaishuollon tarkoituksena voitiin nähdä muun ohella lapsen suotuisan kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen sekä taipumuksia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen turvaaminen. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä oli henkilökohtaista avustajaa koskevan hakemuksen liitteenä olleessa lausunnossaan todennut, että sijaishuollon tarkoitus vaarantuu, mikäli avustajaa ei hankita. Kun otettiin vielä huomioon, että opetuksen järjestämisestä päättäminen on lastensuojelulain 45 §:n 1 momentin säännöksellä nimenomaisesti säädetty sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen päätösvaltaan kuuluvaksi, vireillepano-oikeus ja puhevalta valitusasiassa oli Y:n kaupungin sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä.

Sovelletut oikeusohjeet:

Lastensuojelulaki 45 § 1 momentti
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 4 § 1 ja 3 momentti
Hallintolainkäyttölaki 17 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Jukka Hartikainen, Elina Ranz ja Timo Tervonen. Asian esittelijäjäsen Timo Tervonen.

Lainvoimainen

 
Julkaistu 22.11.2018