Itä-Suomen HAO 29.3.2019 19/0309/1

Ampuma-ase – Aselupa – Deaktivoitu sinko – Kertalaukauskivääri – Ampumaurheilu- ja harrastusperuste – Muu ase – Soveltuvuus ilmoitettuun käyttötarkoitukseen – Ampuma-aselain 44 §:n 3 momentin soveltaminen

Diaarinumero: 01373/18/1602
Taltionumero: 19/0309/1
Antopäivä: 29.3.2019

A oli hakenut aselupaa deaktivoidun 55 S 55 kevyen panssarintorjuntasingon runkoon rakennettuun 7,62 x 53R -kaliiperin kertalaukauskivääriin ampumaurheilu- ja harrastusperusteella. Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan kiväärin sisäpiippu on asennettu singon runkoon kiinteästi kiinni hitsaamalla. Singon putkesta puuttuu kranaattien ampumisessa välttämätön seula ja putken suulla on hitsattu teräslieriö, joka estää kranaattien asettamisen putkeen. Aseen tukissa on kahva, jossa on liipasin sekä erillinen olkatuki, josta ase ammuttaessa tuetaan olkapäätä vasten. Hakemuksen kohteena olevan kiväärin piipun pituus on 950 mm ja kokonaisuus painaa yli 10 kiloa.

Aselupahakemuksen mukaan A:n tarkoituksena on osallistua aseella Suomen Asehistoriallisen Seuran vuosittaiseen historiallisten aseiden ampumakilpailuun sarjassa "sotilaskivääri 50 v". Lisäksi aseella on tarkoitus ampua tauluihin Utin ja Pahkajärven ampumaradoilla.

Poliisilaitos oli valituksenalaisessa päätöksessä todennut, että hakemuksen kohteena ei ole ampuma-aselain 6 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu kivääri, vaan saman momentin 12 kohdassa tarkoitettu muu ase. Poliisilaitoksen päätöksen mukaan A ei ole myöskään esittänyt näyttöä aselupahakemuksessa ilmoittamansa lajin aktiivisesta harrastamisesta. Poliisilaitos on lisäksi todennut, että hakemuksen kohteena oleva ase on ampuma-aselain 44 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla sinkoa vastaava niin rakenteeltaan kuin käyttötarkoitukseltaankin. Koska hakemuksen kohteena olevaa asetta poliisilaitoksen mukaan koskevat ampuma-aselain 44 §:n 3 momentin rajoitukset eikä asiassa ole muutenkaan esitetty hyväksyttävää syytä luvan saamiselle ja koska valittajan ilmoittama aseen käyttötarkoitus ei täytä ampumaurheilu ja -harrastusperustetta, aselupahakemus on hylätty.

Hallinto-oikeus hylkäsi A:n asiassa tekemän valituksen eikä muuttanut poliisilaitoksen päätöksen lopputulosta. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään seuraavasti:

Ottaen huomioon ampuma-aselain 9 §:n ja 44 §:n 3 momentin säännökset ja hallituksen esityksessä (183/1997 vp) tältä osin lausuttu, ampuma-aselain 44 §:n 3 momentin säännöksen on katsottava koskevan aseluvan myöntämistä ampuma-aselain 9 §:ssä tarkoitetulle erityisen vaaralliselle ampuma-aseelle. Koska asiassa ei ole edes väitetty, että hakemuksen kohteena oleva ase olisi ampuma-aselain 9 §:ssä tarkoitettu erityisen vaarallinen ampuma-ase, ei poliisilaitos ole voinut hylätä aselupahakemusta ampuma-aselain 44 §:n 3 momentin perusteella.

Vaikka hakemuksen kohteena olevan aseen kokonaispituuden ja piipun pituuden voidaankin asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella katsoa täyttävän ampuma-aselain 6 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetyt edellytykset, ei kyseistä asetta, kun otetaan huomioon aseen rakenne ja ominaisuudet, voida pitää sanotussa lainkohdassa tarkoitettuna kiväärinä, vaan ampuma-aselain 6 §:n 2 momentin 12 kohdassa tarkoitettuna muuna aseena.

Koska hakemuksen kohteena oleva ase on rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan epätavallinen, ei aseen voida katsoa ampuma-aselain 44 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltuvan hyvin A:n ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. Näin ollen A:n ampumaharrastuksestaan esittämällä selvityksellä ei ole asiassa merkitystä.

Poliisilaitos on voinut siten hylätä A:n aselupahakemuksen eikä poliisilaitoksen päätöksen lopputulosta ole syytä muuttaa.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Toni Sarivirta, Marjo Wenho ja Riitta Huurre. Asian esittelijä Marjo Wenho.

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 15.4.2019  Päivitetty 29.4.2020