Personal och organisation

I Östra Finlands förvaltningsdomstols personal ingår domare, föredragande dvs. förvaltningsrättssekreterare och anställda som bl.a. bistår i rättsskipning.

Östra Finlands förvaltningsdomstols överdomare heter Petri Saukko och förvaltningschefen Timo Tervonen.

Förvaltningsdomstolen leds av överdomaren. Förvaltningskontorets verksamhet leds av förvaltningschefen och avdelningarnas verksamhet leds av avdelningarnas ordförande. Om förvaltningsdomstolens personal och behandling av ärenden vid förvaltningsdomstolen stadgas i lagen och förordningen om förvaltningsdomstolar. I all förvaltningsdomstolens verksamhet framhävs att offentlig makt bör utövas i enlighet med rättsordningen samt att rättsskydd bör finnas i rättsförhållanden mellan offentliga och privata.

Vid Östra Finlands förvaltningsdomstol håller man sig till ett kollektivt arbetssätt, vilket betyder att rättsskipningssammansättningen och de tjänstemän som bistår i rättsskipning samarbetar tätt ända sedan ärendet anhängiggjorts. Arbetsmetoderna är flexibla både i rättsskipningen och förvaltningen. När vi utvecklar våra arbetssätt och metoder gör vi rättsskipningsverksamheten och förvaltningen så moderna och datoriserade som möjligt.

Förvaltningsdomstolen är domför med tre ledamöter, om inte något annat bestäms särskilt i lag. Förvaltningsdomstolen kan avgöra vissa ärenden i en sammansättning med två ledamöter eller en ledamot. I kategorier av ärenden där det handlar om en individs personliga friheter deltar förutom lagfarna ledamöter en sakkunnigledamot i beslutsfattandet.

 
Publicerad 8.11.2019