Yleiset tuomioistuimet
Hallintotuomioistuimet
«oikeus.fi Suomeksi - På svenska

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenten tehtävät

Viimeinen hakupäivä:
15.05.2017
Ilmoittava virasto:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa on haettavana sivutoimisia asiantuntijajäsenten ja heidän varajäsentensä tehtäviä ajaksi 1.11.2017-31.10.2022.

Hallinto-oikeuslain 7 §:n ja tuomioistuinlain 17 luvun 8 §:n mukaan hallinto-oikeudessa asian käsittelyyn osallistuu asiantuntijajäsen:

1) lastensuojelulaissa (417/2007) tarkoitetussa lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua koskevassa asiassa. Asiantuntijajäseneksi tai varajäseneksi voidaan valita ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, lastensuojeluun perehtynyt henkilö.

1 a) adoptiolaissa (22/2012) tarkoitetussa asiassa, joka koskee adoptioneuvonnan keskeyttämistä, kansainvälisen adoptiopalvelun antamisesta kieltäytymistä tai palvelun keskeyttämistä, adoptiolupaa taikka oikeutta tietojen saamiseen adoptioasiakirjoista. Asiantuntijajäseneksi tai varajäseneksi voidaan valita ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, lastensuojeluun perehtynyt henkilö.

2) kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tarkoitetussa vastoin tahtoa tapahtuvaa erityishuollon antamista tai jatkamista koskevassa asiassa. Asiantuntijajäseneksi tai varajäseneksi voidaan valita ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, kehitysvammaisten erityishuoltoon perehtynyt henkilö.

3) asiassa, jossa on kysymys mielenterveyslaissa (1116/1990) tarkoitetusta henkilön määräämisestä hoitoon tai hoidon jatkamisesta hänen tahdostaan riippumatta tai hänen omaisuutensa haltuunotosta taikka yhteydenpidon rajoittamisesta. Asiantuntijajäseneksi tai varajäseneksi voidaan valita psykiatriaan perehtynyt laillistettu lääkäri.

4) asiassa, jossa on kysymys päätöksestä henkilön määräämisestä päihdehuoltolain (41/1986) 11 tai 12 §:n mukaisesti hoitoon tahdostaan riippumatta, sekä mainitun lain 13 §:ssä tarkoitetussa asiassa. Asiantuntijajäseneksi tai varajäseneksi voidaan valita ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, päihdehuoltoon perehtynyt henkilö.

5) tartuntatautilaissa (1227/2016) tarkoitetuissa asioissa, asiantuntijajäseneksi tai varajäseneksi voidaan valita tartuntatauteihin perehtynyt erikoislääkäri.

Lisäksi tuomioistuinlain 17 luvun 16 §:n mukaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenellä ja varajäsenellä tulee olla suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito ja tyydyttävä suullinen taito. Kielitaidon osoittamisesta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa 481/2003.

Valtioneuvosto määrää riittävän määrän asiantuntijajäseniä ja varajäseniä edellä mainituksi ajaksi. Tehtävästä maksetaan istuntokohtainen palkkio. Tehtävään esitettävä on velvollinen tekemään sidonnaisuusilmoituksen ennen tehtävään määräämistä.

Hakemukset toimitetaan kirjallisena Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon, Isokatu 4, PL 189, 90101 Oulu, tai sähköpostiin pohjois-suomi.hao@oikeus.fi viimeistään 15.5.2017 ennen klo 16.15. Haussa on suositeltavaa käyttää alla olevaa lomaketta.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa lisätietoja antavat ylituomari Pirjo Pyhäjärvi, puh. 029 564 2925, ja hallintopäällikkö Hilppa Tuomola, puh. 029 564 2867.

Lisätiedot:

Hakemuslomake (pdf, 0.34 Mt)

 
Julkaistu 19.4.2017