Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa hallinto-oikeustuomarin T 11 virka

Viimeinen hakupäivä:
01.04.2019
Ilmoittava virasto:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Tehtävän kuvaus

T 11 palkkausluokan hallinto-oikeustuomarit osallistuvat lainkäyttöasioiden ratkaisemiseen yleensä esittelevänä jäsenenä, kolmantena jäsenenä tai tarkastavana jäsenenä. Myös istunnon puheenjohtajana toimiminen on mahdollista. Lisäksi tuomarit ratkaisevat omalla vastuullaan asioita, jotka lain mukaan voidaan ratkaista yhden jäsenen kokoonpanossa.

Virka täytetään aikaisintaan 1.8.2019 alkaen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tuomioistuinlain mukaan tuomariksi voidaan nimittää oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut oikeamielinen Suomen kansalainen, joka aikaisemmalla toiminnallaan tuomioistuimessa tai muussa tehtävässä on osoittanut, että hänellä on täytettävänä olevan viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito ja tyydyttävä suullinen taito.

Hakijalta odotamme

Henkilökohtaisista ominaisuuksista tärkeimpiä ovat vastuuntunto, kyky oikeusvarmaan, tulokselliseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä valmius kehittää omaa ammattitaitoa ja koko työyhteisön osaamista. Tuomarilta odotetaan myös kykyä ottaa vastuuta tuomioistuimen kokonaistehtävästä ja tehdä yhteistyötä koko henkilöstön kanssa.

Tehtävien menestykselliselle hoitamiselle on eduksi hallintolainkäyttömenettelyn osaaminen sekä hallinto-oikeuden toimialaan kuuluva aineellisoikeudellinen perehtyneisyys.

Hakeminen ja yhteydenotot

Tasavallan presidentille osoitettuihin kirjallisiin hakemuksiin on liitettävä ajantasainen nimikirjanote tai tarvittavat todistukset tutkinnosta ja työkokemuksesta.

Hakemukset on toimitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle sähköpostitse (pohjois-suomi.hao@oikeus.fi) tai osoitteeseen Isokatu 4, PL 189, 90101 Oulu. Hakuaika päättyy maanantaina 1.4.2019 klo 16.15.

Lisätietoja antaa hallinto-oikeuden ylituomari Pirjo Pyhäjärvi, puh. 02956 42925.


Oulussa 14.3.2019


Ylituomari Pirjo Pyhäjärvi

 
Julkaistu 14.3.2019