Pohjois-Suomen HAO 16.4.2019 19/0232/3

Kansalaisuusasia – Asumisaikaedellytys – Yhtäjaksoisen asumisajan katkeaminen – Painavat henkilökohtaiset syyt

Diaarinumero: 01123/18/1102
Taltionumero: 19/0232/3
Antopäivä: 16.4.2019

Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt A:lle Suomen kansalaisuutta, koska tämä ei täyttänyt asumisaikaedellytystä eikä siitä ollut perusteita poiketa. A oli ilmoittanut oleskelleensa Suomen ulkopuolella yli vuoden 13.9.2014 – 3.10.2015. Maahanmuuttovirasto katsoi, että A:n yhtäjaksoinen asumisaika oli katkennut ja asumisaika oli alkanut uudelleen 4.10.2015.

A oli joutunut ulkomailla ollessaan 28.9.2014 moottoripyöräonnettomuuteen, josta toipumisen jälkeen hänellä oli ollut tarkoitus palata huhti-toukokuun vaihteessa Suomeen. A:n oleskelupaikassa oli ollut 25.4.2015 ja 12.5.2015 kaksi suurta maanjäristystä sekä jälkijäristyksiä. A:n perheen koti oli vaurioitunut suurissa maanjäristyksissä ja perhe oli joutunut asumaan ulkona kolme kuukautta. A oli perustellut oleskeluaan sillä, että hän oli perheen ainoana poikana ollut vastuussa iäkkäistä vanhemmistaan sekä omasta perheestään eikä ollut voinut palata Suomeen ennen kuin sai järjestettyä heille turvallisen asumisen. A:n oleskelu oli ollut välttämätöntä asunnon korjaamiseksi ennen talvea. A:n mukaan jälleenrakennuksen aloittaminen ei ollut mahdollista kuin vasta syksyllä pian maanjäristysten jälkeen alkaneen monsuunikauden vuoksi.

Hallinto-oikeus totesi, että valittajan poissaolon syynä esittämiä seikkoja voitiin sinänsä pitää kansalaisuuslain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettuina painavina henkilökohtaisina syinä ja syiden taustalla olevia onnettomuutta ja maanjäristyksiä hallituksen esityksessä 80/2010 vp tarkoittamalla tavalla yllättävinä. Sen, että valittaja oli 28.9.2014 tapahtuneen moottoripyöräonnettomuuden jälkeen vielä vuoden 2015 huhtikuun lopulla oleskellut ulkomailla, ja sen, että valittajan oleskelu on muodostunut yli kuusi kuukautta kestäväksi, ei voitu katsoa johtuneen painavasta henkilökohtaisesta syystä.

Hallinto-oikeus totesi, että vaikka valittajan perheen kodin jälleenrakentaminen oli hänen mukaansa viivästynyt monsuunisadekauden vuoksi, oli jälleenrakentamisen ja hänen perheensä asumisen järjestämisen tarve ja ulkomailla oleskelun pitkittyminen kevään 2015 jälkeen johtunut kuitenkin pohjimmiltaan maanjäristyksistä. Hallinto-oikeus katsoi, että näissä oloissa se, että hänen tilapäisen ulkomailla oleskelunsa pituus on muodostunut yhtä vuotta pitemmäksi, oli johtunut painavasta henkilökohtaisesta syystä. Ilman tuollaista pitkittymistä asiassa olisi tullut sovellettavaksi kansalaisuuslain 16 §:n 4 momentti, jolloin poissaoloa ei otettaisi mukaan yhtäjaksoista asumisaikaa laskettaessa, mutta se ei katkaisisi yhtäjaksoista asumisaikaa. Hallinto-oikeus katsoi, että oleskelun pitkittyessä painavan henkilökohtaisen syyn johdosta yli kuusi kuukautta, mutta enintään vuoden kestävän oleskelun asemesta yli vuoden kestäväksi valittajan yhtäjaksoinen asumisaika ei ollut katkennut, mutta ulkomailla oleskelua ei voitu laskea yhtäjaksoiseen asumisaikaan.

Hallinto-oikeus kumosi Maahanmuuttoviraston päätöksen ja palautti asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Kansalaisuuslaki 7 §, 13 § 1 mom, 16 § 1, 3 ja 4 mom sekä 18a §

Hallituksen esitys 80/2010 vp

 
Julkaistu 17.4.2019  Päivitetty 23.4.2019