Hallinto-oikeuden ratkaisut
 • Tuloverotus - Osakaslaina - Osakkeiden hankinta - Omistusosuus verovuoden päättyessä - Lain sanamuoto

 • Valitusoikeus – Asianosainen – Edunvalvontavaltuutus – Edunvalvontavaltuutuksen peruuttaminen – Uusi edunvalvontavaltuutus

 • Toimeentulotuki – Perusosan suuruus – Yhteistaloudessa vai vanhempansa luona asuva

 • Luottamushenkilöiden erottaminen kesken toimikauden – Sananvapaus – Harkintavallan väärinkäyttö – Toimivallan ylittäminen

 • Asiakohtainen palkkio kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa – Palkkion korottaminen – Erityiset syyt – Asian hoitaminen vieraalla kielellä

 • Opiskelijan kurinpito – Kirjallinen varoitus – Päätöksen tiedoksianto – Tavallinen vai todisteellinen tiedoksianto – Velvoittava päätös – Salassapitomerkintä

 • toimivaltainen hallinto-oikeus – työntekijän oleskelulupa – turvapaikanhakija

 • Kansainvälinen suojelu – uusintahakemus – lyhyt aika

 • Kunta - vuokrasopimus – kiinteistö - markkinaehtoisuuden määrittely

 • Toimeentulotuki – Vuokravakuus ¬– Maksusitoumus – Huomioitava meno – Toimeentulotukilaskelma

 • Ennakkoratkaisu – Kuluva käyttöomaisuus – Lisäpoisto – Pankkirakennukset – Toimintaympäristön muutos

 • Mielenterveysasia – Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito – Hoidon jatkaminen – Alistus – Sairaalan ulkopuolinen lääkäri – Ulkopuolisen lääkärin riippumattomuus

 • Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Poissuljenta – Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastainen teko

 • Asemakaava – Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi – Asemakaavan vanhentuneeksi toteaminen

 • Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Avioliitto – Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen – Perhesiteen katkeaminen – Perheenkokoajan pysyvä oleskelulupa

 
Julkaistu 26.3.2014