Turun HAO 31.8.2015 15/0416/3

Ennakkoratkaisu – Päätösmaksu – Erilliset kysymykset – Yksi päätös – Yksi suorite

Diaarinumero: 01501/14/8509
Taltionumero: 15/0416/3
Antopäivä: 31.8.2015

A Oy oli hakenut Verohallinnolta elinkeinotulon verotusta koskevaa ennakkoratkaisua kahteen kysymykseen, jotka liittyivät suunnitteilla olevaan kiinteistökauppaan ja konserniavustuksen antamiseen.

Verohallinto antoi päätöksellään ennakkoratkaisun kumpaankin kysymykseen ja peri päätöksestä 2 080 euron maksun, joka vastaa Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaista kahta 1 040 euron päätösmaksua.

Verohallinto hylkäsi A Oy:n oikaisuvaatimuksen maksun alentamisesta 1 040 euroon todeten muun ohella, että Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta annetun Verohallinnon ohjeen mukaan kysymykset käsitellään erillään ja jokaisesta peritään maksu erikseen, kun hakemuksessa on esitetty useita samaa tai eri verolajia koskevia kysymyksiä, joiden tosiseikat, tausta tai näkökulmat ovat erilaiset. A Oy:n hakemuksessa oli kaksi toisistaan täysin erillistä ennakkoratkaisukysymystä. Molemmista kysymyksistä on siten Verohallinnon mukaan tullut periä Verohallinnon maksullisista suoritteista annetun asetuksen liitteenä olevan taulukon mukainen 1 040 euron maksu, eli päätöksestä on tullut periä maksua yhteensä 2 080 euroa.

Hallinto-oikeus totesi asiassa olevan kiistatonta, että Verohallinto on antanut yhtiön ennakkoratkaisuhakemukseen yhden päätöksen. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta annetussa valtiovarainministeriön asetuksessa on säädetty, että päätös on yksi suorite riippumatta siitä, sisältääkö se useita ennakkoratkaisuja. Verohallinnon ohjeen nojalla ei voida määrätä suurempaa maksua kuin asetuksessa on säädetty. Hallinto-oikeus totesi, että Verohallinnon päätös määrätä kaksinkertainen maksu on lainvastainen, ja alensi päätösmaksun 1 040 euroon.

Koko jaoston istunto

Laki eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista 2 § 1 mom ja 5 §

Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta 2 §

 
Julkaistu 31.8.2015