Turun HAO 13.9.2018 18/0263/1

Ranta-asemakaava – Maakuntakaavan ohjausvaikutus - ELY-keskuksen valitusoikeus – Kaavan kumoaminen kokonaan tai osittain

Diaarinumero: 01385/17/4104
Taltionumero: 18/0263/1
Antopäivä: 13.9.2018

Kysymyksessä oli pienehköä aluetta koskeva ranta-asemakaava, jolla on osoitettu neljä uutta lomarakennuspaikkaa yhden maanomistajan omistamille kiinteistöille.

ELY-keskus valitti ranta-asemakaavapäätöksestä kahdella eri perusteella. Valituksen mukaan ranta-asemakaavassa on mitoituksen osalta menetelty maakuntakaavan rantarakentamista koskevien kaavamääräysten ja suositusten sekä yleisten kaavoitusperiaatteiden vastaisesti. Toinen valitusperuste koski ennestään rakentamattomalle pienelle saarelle osoitettua yksittäistä rakennuspaikkaa. Saari sijaitsee meriväyläalueella, joka on maakuntakaavan mukaan kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeä alue.

Siltä osin, kuin valitus kohdistui ranta-asemakaavan mitoitusperusteisiin, hallinto-oikeus katsoi, että ELY-keskuksella ei ollut asiassa valitusoikeutta. Sen sijaan ottaen huomioon edellä mainittuun saareen osoitetun rakennuspaikan olosuhteet sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) ELY-keskuksen vastuulle säädetyt valvontatehtävät, hallinto-oikeus katsoi, että ELY-keskuksella on tältä osin valitusoikeus.

Hallinto-oikeus totesi, että ennestään rakentamattomaan pieneen saareen osoitetun uuden rakennuspaikan osalta maakuntakaava ei ole ranta-asemakaavaa laadittaessa ollut ohjeena MRL:n edellyttämällä tavalla ja kaavaratkaisu myös vaarantaa alueen maisema-arvojen säilymistä. Kaavan hyväksymispäätös on siten tältä osin katsottu lainvastaiseksi.

Hallinto-oikeus voi MRL:n perusteella tehdä kaavaan oikaisunluonteisia korjauksia ja tietyin edellytyksin vähäisiä tarkistuksia. Kysymyksessä oleva ranta-asemakaava on laadittu yhden maanomistajan omistamalle suhteellisen suppealle alueelle. Kaava muodostaa siten kokonaisuuden, josta yhden rakennuspaikan poistaminen tarkoittaisi kaavan sisällön olennaista muuttamista. Koska hallinto-oikeudella ei ole toimivaltaa muuttaa kaavaa, kaavapäätös on kumottu kokonaisuudessaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 18 §, 73 § ja 191 §

KHO:n päätös 6.7.2020 taltionumero 2957. KHO muutti hallinto-oikeuden päätöstä. KHO:n vuosikirja 2020: 85

 
Julkaistu 18.9.2018  Päivitetty 6.7.2020