Turun HAO 2.4.2019 19/0158/2

Toimeentulotuki – Vuokravakuus ¬– Maksusitoumus – Huomioitava meno – Toimeentulotukilaskelma

Diaarinumero: 01259/18/6142
Taltionumero: 19/0158/2
Antopäivä: 2.4.2019

X oli ilmoittamansa mukaan joutunut vuokra-asunnon saadakseen maksamaan vuokravakuuden heti tai muutoin hän ei olisi saanut asuntoa. Tämän vuoksi X oli joutunut lainaamaan rahaa ja oli kyseisillä varoilla maksanut vuokravakuuden. X oli tämän jälkeen hakenut perustoimeentulotukea muun ohella vuokravakuuteen.

Kansaneläkelaitos myönsi X:lle perustoimeentulotukea, mutta hylkäsi X:n hakemuksen vuokravakuuden osalta. Oikaisuvaatimuskeskus hylkäsi X:n vuokravakuutta koskevan oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksen perustelujen mukaan X on suorittanut vuokravakuuden lainaamallaan rahalla. Koska vuokravakuus on maksettu muilla varoilla, on katsottava, ettei X:llä ole tältä osin enää toimeentulotuen tarvetta. Vuokravakuuden myöntäminen perustoimeentulotukena ei näin ollen ole perusteltua, eikä maksusitoumusta vuokravakuuteen voida myöntää. Päätökseen liitetyllä toimeentulotukilaskelmalla vuokravakuutta ei huomioitu X:n menona, eikä hänen lainaamaansa rahaa hänen tulonaan. Päätöksen tekoajankohtana voimassa olleiden Kelan toimeentulotukea koskevien etuus- ja menettelyohjeiden mukaan vuokravakuus myönnetään joko maksusitoumuksena tai maksetaan poikkeustilanteissa vuokranantajan tilille rahana. Ohjeen mukaan hakijan itsensä maksamaa vuokravakuutta ei huomioida menona laskelmalla.

Hallinto-oikeus kumosi Kelan oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksen ja palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksensä perusteluissa hallinto-oikeus totesi, että vuokravakuus voi olla sellainen toimeentulotukilain 7 b §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu välttämätön asuntoon muuttoon liittyvä meno, joka on otettava tarpeellisen suuruisena huomioon perustoimeentulotukea myönnettäessä. Toimeentulotukilain lähtökohta on, että toimeentulotuessa huomioitavista tuloista ja menoista tehdään toimeentulotukilaskelma, jonka perusteella toimeentulotuki maksetaan hakijalle. Toimeentulotuki voidaan vain erityisestä syystä käyttää muulla tavoin toimeentulosta aiheutuvien menojen suorittamiseen, eli toimeentulotukea voidaan myöntää myös esimerkiksi maksusitoumusta käyttämällä. Toimeentulotukilaissa ei ole säädetty, että hakijan itse maksamaa vuokravakuutta ei huomioida menona. Toimeentulotukilaissa ei myöskään edellytetä, että toimeentulotukea vuokravakuuteen voidaan myöntää vain maksusitoumuksena. Mikäli Kela katsoo, että toimeentulotukea vuokravakuuteen voidaan myöntää erityisestä syystä vain maksusitoumuksena, tulee syyt tälle perustella päätöksessä.

X:n on katsottava vaatineen toimeentulotuen myöntämistä vuokravakuuteen rahana. Tästä huolimatta Kelan päätöksiä on vuokravakuuden hylkäämisen osalta perusteltu vain sillä, että Kela voi myöntää vuokravakuuden vain maksusitoumuksena, eikä maksusitoumusta voida myöntää, koska vuokravakuus on jo maksettu muilla varoilla. Tämä ei ole laillinen peruste hylätä vuokravakuutta koskevaa toimeentulotukihakemusta silloin kun hakija on hakenut toimeentulotuen myöntämistä vuokravakuuteen rahana.

Hallinto-oikeus katsoi, että tapauksen olosuhteissa X:n itse maksama vuokravakuus tuli ottaa hänen välttämättömänä asuntoon muuttoon liittyvänä muuna perusmenona huomioon. Hallinto-oikeus ei ottanut ensi asteena ratkaistavakseen sitä, onko X:n ottama laina huomioitava hänen tulonaan tai varallisuutenaan toimeentulotukea myönnettäessä.

Laki toimeentulotuesta 2 § 1 mom, 6 §, 7 §, 7 b § 1 mom 1 kohta ja 16 §

Äänestys 2-1

Eri mieltä ollut jäsen katsoi, kuten hallinto-oikeuden enemmistö, että X:n tilanteessa hänen veljeltään saamilla lainavaroilla maksamansa vuokravakuus tulee ottaa välttämättömänä asuntoon muuttoon liittyvänä muuna perusmenona huomioon. Jäsen olisi hylännyt valituksen, koska X:n saama laina on perustoimeentulotukea myönnettäessä otettava huomioon hänen käytettävissä olevina tuloinaan, eikä X ole esittänyt velkakirjaa tai muutakaan luotettavaa selvitystä lainan takaisinmaksusta.

 
Julkaistu 5.4.2019