Tietoa valittamisesta

Valitus hallinto-oikeuteen tulee tehdä aina kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa postitse, sähköpostitse tai telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa. Ohje turvallisesta sähköpostin lähettämisestä löytyy täältä.

Valituksen saapumisen jälkeen hallinto-oikeus hankkii viranomaiselta viran puolesta valituksen kohteena olevan päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja lausunnon asiasta. Tämän jälkeen valittajalla on vielä tilaisuus antaa asiasta oma selityksensä. Lausunnot, vastineet ja muut selvitykset tulee toimittaa hallinto-oikeuteen pääsääntöisesti kirjallisena. Tarvittaessa voidaan lisäselvityksen saamiseksi järjestää myös asian suullinen käsittely tai katselmus.

Hallinto-oikeus antaa päätöksensä aina kirjallisena. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi useimmissa tapauksissa joko valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen tai pyytää sieltä valituslupaa.

Todistuksen hallinto-oikeuden päätöksen lainvoimaisuudesta antaa korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamo .

Oikeudenkäyntimaksu nousi 1.1.2019 alkaen. Vuonna 2019 vireille tulleiden asioiden päätöksistä peritään 260 euron oikeudenkäyntimaksu. Aiemmin ilmaiseksi käsitellyistä asioista muuttuivat 1.1.2016 lähtien maksullisiksi muun muassa valitukset, jotka koskevat verotusta ja julkisia maksuja, kuten pysäköintivirhe- ja terveyskeskusmaksuja. Myös ulkomaalaislain mukaiset asiat muuttuivat maksullisiksi lukuun ottamatta turvapaikka-asioita.

Maksua ei edelleenkään peritä toimeentulotukea eikä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa asioissa. Jos henkilölle on myönnetty oikeusapua, hänen ei tarvitse maksaa oikeudenkäynnistä.
Lisätietoja

Oheinen tieto valittamisesta ja oikeudenkäynnistä on yleisluonteista. Valittamisesta hallinto-oikeuteen on tarkempia tietoja oikeuslaitoksen hallinto-oikeuksista kertovilla www-sivuilla.

Oikeusministeriö on julkaissut esitteen Oikeudenkäynnistä hallinto-oikeudessa. Esitteen voi tulostaa tästä .

 
Julkaistu 15.10.2019