Turun hallinto-oikeus hylkäsi valitukset Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaavasta

Julkaistu 18.3.2016

Merikarvian kunnanvaltuuston 17.11.2014 tekemä päätös Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaavasta, joka mahdollistaa 26:n tuulivoimalan rakentamisen, on lainmukainen. Osayleiskaavan mukaiset tuulivoimaloiden rakennuspaikat sijoittuvat pääosin 3.12.2014 vahvistetussa Satakunnan vaihemaakuntakaava 1:ssa osoitetulle tuulivoimaloiden alueelle. Tuulivoimahankkeesta on myös suoritettu ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Hallinto-oikeuden mukaan Korpi-Matin osayleiskaava-asian käsittelyyn kunnanvaltuustossa tai -hallituksessa ei ole osallistunut esteellisiä henkilöitä. Menettely kaava-asian käsittelyssä kunnanhallituksessa 20.10.2014 ja valtuustossa 17.11.2014 on ollut kuntalain sekä muiden päätöksentekomenettelyä koskevien säännösten ja määräysten mukaista.

Hallinto-oikeuden mukaan kaavan vaikutukset on riittävästi selvitetty, kun muun ohella otetaan huomioon YVA-menettelyyn ja vaihemaakuntakaavaan liittyvät selvitykset. Osayleiskaavaan on liitetty melun haitallisten vaikutusten rajoittamista koskeva kaavamääräys ja rakennuslupavaiheessa on vielä mahdollista antaa tarkentavia haittojen rajoittamista koskevia lupamääräyksiä. Tuulivoimalayksiköt on sijoitettu aluetta koskevien linnusto-, luonto- ja muiden selvitysten perusteella siten, etteivät alueen linnustolliset tai luontoarvot vaarannu. Laaditut maisemaselvitykset osoittavat, että tuulivoimaloilla on maisemavaikutuksia niiden välittömällä lähivaikutusalueella, mutta ne sijoitetaan kuitenkin riittävän etäälle valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä ja muista maisemallisesti arvokkaista alueista.

Korpi-Matin tuulivoimapuiston kaava-alue sijoittuu Merikarvian kunnan keskustaajaman pohjoispuolelle Mankanevan, Korpi-Matin, Merikarviantien, Rantatien, Trolssin ja Riispyyn rajaamalle alueelle. Alueen mitat ovat noin 8 x 3 kilometriä ja pinta-ala 2 890 hehtaaria. Alue on pääasiassa rakentamatonta suoaluetta sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.

Merikarvian kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen valitti 21 yksityishenkilöä.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeuden päätös 16/0063/1 oheisena liitteenä.

Liitetiedostot