Laiminlyöntimaksua ei voitu määrätä sillä perusteella, ettei kuittia ollut tulostettu ennen sen tarjoamista asiakkaalle.

Julkaistu 26.4.2016

Turun hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen, jolla elinkeinoharjoittajalle oli määrätty laiminlyöntimaksu sillä perusteella, ettei asiakkaan kuittia ollut anniskelupaikassa tulostettu ennen kuin asiakkaalta oli kysytty, haluaako hän kuitin. Aluehallintovirasto oli anniskelupaikkaan tehdyssä tarkastuksessa havainnut, ettei kassakoneesta tulostunut asiakkaan kuittia. Kuittia oli yhtiön mukaan tarjottu asiakkaalle suullisesti, mutta sitä ei ollut tulostettu, koska asiakas ei ollut halunnut kuittia. Hallinto-oikeus totesi päätöksensä perusteluissa, ettei kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain (kuittilaki) 4 §:stä yksiselitteisesti ilmene, että tarkoituksena on ollut velvoittaa elinkeinonharjoittaja tulostamaan asiakkaan kuitti riippumatta siitä, haluaako asiakas ottaa kuitin vastaan, eikä tämä ilmene myöskään hallituksen esityksestä. Laissa säädetty mahdollisuus tarjota kuittia sähköisesti viittaa myös siihen, ettei kuittia ole tulostettava ennen sen tarjoamista. Hallinto-oikeus otti ratkaisussaan lisäksi huomioon sen, että elinkeinonharjoittajalle asetettava velvollisuus ja hallinnollisen seuraamuksen määrääminen edellyttävät täsmällistä ja tarkkarajaista säännöstä. Laiminlyöntimaksun määräämiseen ei hallinto-oikeuden mukaan näin ollen ollut perustetta.

Hallinto-oikeuden päätös 16/0232/3 oheisena liitteenä.

Förvaltningsdomstolens beslut 16/0232/3 bifogat.

Liitetiedostot