Turun hallinto-oikeus kumosi Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen tuulivoimaosayleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen

Julkaistu 29.12.2016
Hallinto-oikeus kumosi päätöksen, koska se oli syntynyt esteellisyyden vuoksi virheellisessä järjestyksessä. Kunnan infrapäällikkö oli ollut esteellisenä läsnä, kun kaavan hyväksymistä oli käsitelty kunnanvaltuuston kokouksessa.

Kunnan infrapäällikkö oli tullut asiassa esteelliseksi ostettuaan kaava-alueelta kaksi kiinteistöä. Hän oli asianmukaisesti jäävännyt itsensä kaavan valmisteluvaiheessa, ja hallinto-oikeus hylkäsi valmisteluun liittyvät esteellisyysväitteet. Infrapäällikkö oli kuitenkin virkansa puolesta ollut paikalla ja hänet oli merkitty pöytäkirjaan läsnäolevaksi valtuuston kokouksessa, jossa yhtenä asiana oli kaavan hyväksyminen. Hän ei ollut ilmoittanut esteellisyydestään asian käsittelyn alkaessa eikä kysymystä hänen esteellisyydestään ollut muutenkaan ratkaistu. Hän oli koko kokouksen ajan istunut valtuustosalin takaosassa tilassa, joka on varattu muille kuin erikseen nimetyille viranhaltijoille ja yleisölle. Hän ei ollut esitellyt asiaa eikä käyttänyt kokouksessa puheenvuoroa.

Hallinto-oikeus totesi, että valtuustosalin järjestelyt olivat sikäli puutteelliset, että yleisön ja kokouksessa virkansa puolesta läsnä olevien paikkoja ei ollut selvästi erotettu toisistaan. Kun otettiin huomioon, että infrapäällikkö oli asiassa esteellinen ja että hänen istumapaikastaan ei objektiivisesti arvioiden ollut pääteltävissä, missä asemassa hän oli ollut mihinkin kokouksessa käsiteltävänä olevaan asiaan nähden, hallinto-oikeus katsoi, että hän ei ollut osallistunut asian käsittelyyn valtuustossa, mutta oli ollut hallintolain tarkoittamalla tavalla esteellisenä läsnä valtuuston käsitellessä asiaa. Päätös oli näin ollen syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Hallinto-oikeus hylkäsi muita luottamushankilöitä ja valtuutettuja koskevat esteellisyysväitteet ja muut vaatimukset. Muiden valitusten käsittely raukesi, koska päätös kumottiin yhdessä valituskirjelmässä esitetyn esteellisyysväitteen nojalla.

Kemiönsaaren kunnanvaltuusto hyväksyi 9.12.2014 Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Kysymyksessä oleva alue on noin 1 635 hehtaarin suuruinen ja sille on tarkoitus sijoittaa 29 tuulivoimalaa.

Päätöksestä hallinto-oikeuteen valitti 11 yksityishankilöä.

Kunnalla on oikeus hakea päätökseen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta siltä osin kuin päätös on kumottu.

Hallinto-oikeuden päätös 16/0273/1 oheisena liitteenä.

Liitetiedostot