Turun hallinto-oikeus hakee asiantuntijajäseniä

Julkaistu 1.6.2017

Turun hallinto-oikeus on jatkanut seuraavien asiantuntijatehtävien hakuaikaa:

Turun hallinto-oikeudessa on haettavana hallinto-oikeuden sivutoimisten asiantuntijajäsenten ja heidän varajäsentensä tehtävät ajaksi 1.11.2017-31.10.2022.

Hallinto-oikeuslain 7 §:n ja tuomioistuinlain 17 luvun 8 §:n mukaan hallinto-oikeuksissa asian käsittelyyn osallistuu asiantuntijajäsen:

--

2) kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tarkoitetussa vastoin tahtoa tapahtuvaa erityishuollon antamista tai jatkamista koskevassa asiassa. Asiantuntijajäseneksi tai varajäseneksi voidaan valita tehtävään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, kehitysvammaisten erityishuoltoon perehtynyt henkilö.

3) asiassa, jossa on kysymys mielenterveyslaissa (1116/1990) tarkoitetusta henkilön määräämisestä hoitoon tai hoidon jatkamisesta hänen tahdostaan riippumatta tai hänen omaisuutensa haltuunotosta taikka yhteydenpidon rajoittamisesta. Asiantuntijajäseneksi tai varajäseneksi voidaan valita psykiatriaan perehtynyt laillistettu lääkäri.

4) asiassa, jossa on kysymys päätöksestä henkilön määräämisestä päihdehuoltolain (41/1986) 11 tai 12 §:n mukaisesti hoitoon tahdostaan riippumatta, sekä mainitun lain 13 §:ssä tarkoitetussa asiassa. Asiantuntijajäseneksi tai varajäseneksi voidaan valita tehtävään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, päihdehuoltoon perehtynyt henkilö.

5) tartuntatautilaissa (1227/2016) tarkoitetuissa asioissa. Asiantuntijajäseneksi tai varajäseneksi voidaan valita tartuntatauteihin perehtynyt erikoislääkäri.

Turun hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenellä ja varajäsenellä tulee olla suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaidon osoittamisesta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa 481/2003 suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa.

Valtioneuvosto määrää riittävän määrän asiantuntijajäseniä ja varajäseniä edellä mainituksi ajaksi. Tehtävään esitettävä on velvollinen ilmoittamaan sidonnaisuuksistaan ennen tehtävään määräämistä.

Tehtävästä maksetaan istuntokohtainen palkkio.

Hakemus toimitetaan kirjallisena Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon (osoite: Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku) tai sähköpostilla turku.hao@oikeus.fi viimeistään 9.6.2017 viraston aukioloaikana.

Haussa on suositeltavaa käyttää hakemuslomaketta, joka on ladattavissa hallinto-oikeuden kotisivulta osoitteesta https://oikeus.fi/hallintooikeudet/turunhallinto-oikeus/fi/index.html.

Aikaisemmat hakijat otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Tarkempia tietoja antavat ylituomari Ritva Isomoisio, puh. 029 56 42401, ja hallintopäällikkö Tiina Forsten, puh. 029 5642402. Oikeusministeriöstä tiedusteluihin vastaa kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen, puh. 02951 50082 tai tuula.paakkonen(at)om.fi.