Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset Rauman Kanalin länsirannan asemakaavamuutosta koskevasta päätöksestä

Julkaistu 24.11.2017

Rauman kaupunginvaltuuston 31.10.2016 päätös Kanalin länsirannan asemakaavamuutoksen hyväksymisestä on lainmukainen. Kaavamuutos mahdollistaa muun ohella aikaisempaa korkeamman ja pidemmän kauppakeskusrakennuksen rakentamisen Kanalin rantaan sekä kahden uuden kerrostalokorttelin rakentamisen Vanhan Rauman yleiskaavassa osoitetulle UNESCO:n maailmanperintökohteen suojavyöhykkeelle.

Hallinto-oikeuden mukaan kaavamuutosasian käsittelyyn kaavoitusjaostossa ei ole osallistunut esteellisiä henkilöitä. Menettely kaava-asian käsittelyssä on muutenkin ollut kuntalain sekä muiden päätöksentekomenettelyä koskevien säännösten mukaista.

Hallinto-oikeus toimitti alueella katselmuksen ennen päätöksen tekemistä. Hallinto-oikeus totesi johtopäätöksenään, että kaavamuutos ei ole ristiriidassa yleiskaavan maailmanperintökohteen suojavyöhykettä koskevan määräyksen kanssa. Kaavan toteuttamisen vaikutukset kaupunkikuvassa tai sen mahdolliset vaikutukset Vanhan Rauman asemaan toiminnallisena kaupallisena keskuksena eivät myöskään ole ristiriidassa rakennetun ympäristön vaalimista koskevan asemakaavan sisältövaatimuksen kanssa. Kaavamuutoksessa oli myös otettu huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet laissa edellytetyllä tavalla.

Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa viitattiin muun ohella siihen, että kauppakeskus muodostaa kaupunkikuvallisesti Vanhasta Raumasta selvästi erottuvan, erillisen kokonaisuuden, joka ei hämärrä Vanhan Rauman kulttuurihistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja eikä kilpaile niiden kanssa. korkeamman ja pidemmän kauppakeskusrakennuksen vaikutusta Vanhan Rauman tuntumassa pehmentävät lähiympäristössä jo olevat korkeat asuin- ja liikerakennukset, Nortamonkadun varren puurivistö ja alueelle osoitetut puistoalueet. Hallinto-oikeus totesi edelleen, että Vanha Rauma koostuu historiallisesti kerroksellisesta rakennuskannasta ja sen rakennuskanta ja rakennusten käyttötarkoitukset ovat muotoutuneet vuosisatojen ajan kulloistenkin käyttötarpeitten mukaisesti. Näin ollen kaavamuutos ei ole lainvastainen myöskään sillä valituksissa esitetyllä perusteella, että kaavamuutoksen toteuttaminen mahdollisesti aiheuttaa muutoksia Vanhan Raumassa harjoitettavan liiketoiminnan luonteeseen ja toimintaedellytyksiin.

Kooltaan 4,15 hehtaarin suuruinen kaavamuutosalue sijaitsee Rauman ydinkeskustan alueella, maailmanperintökohde Vanhan Rauman välittömässä läheisyydessä. Alueella on ennestään kaksi kauppakeskusta, linja-autoasema sekä hampurilaisravintola. Muutoin alue on rakentamatonta ja sitä käytetään pääasiassa pysäköintialueena.

Rauman kaupunginvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen valitti Museovirasto, paikallinen yhdistys, kiinteistöosakeyhtiö sekä yksityishenkilö.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Hallinto-oikeuden päätös 17/0353/1 oheisena liitteenä.

Liitetiedostot