Turun hallinto-oikeus kumosi Ruukinrinteenkulman asemakaavamuutoksen hyväksymistä koskevan päätöksen

Julkaistu 22.11.2017

Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta hyväksyi 7.2.2017 Nummen kaupunginosan korttelin 44 tontin 13 asemakaavamuutoksen. Asemakaavan muutoksella Vanhan Hämeentien ja Ruukinrinne-nimisen kadun kulmaukseen sijoittuvan tontin rakennusoikeutta olisi kasvatettu 560 k-m2:stä 1 400 k-m2:in ja sallittu rakennuksen kerrosluku kaksinkertaistettu neljään. Lisäksi tontin rakennusala olisi sijoitettu Ruukinrinteen suuntaisesti. Tontti on osa yleiskaavan kaupunkikuvallisesti arvokasta ympäristökokonaisuutta.

Hallinto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen selvitysten puutteellisuuden johdosta.

Hallinto-oikeuden mukaan asemakaavan muutosta varten laaditut selvitykset ovat koskeneet vain kaavamuutoksen salliman asuin- ja liikerakennuksen rakentamisen aiheuttamia vaikutuksia Vanhan Hämeentien kaupunkikuvaan. Asemakaavan muutoksessa ei ole arvioitu sitä, voidaanko saman asemakaava-alueen muille tonteille myöhemmin sallia maanomistajien yhdenvertainen kohtelu huomioon ottaen vastaava rakentamistehokkuus ja mikä merkitys sillä olisi rakennettuun ympäristöön ja yleiskaavassa määriteltyihin alueen suojeluarvoihin. Kaavamuutoksen mukaisen rakentamisen osoittamisen mahdollisuudet ja vaikutukset olisi tullut kaavamuutosta laadittaessa arvioida laajempaa aluetta koskevilla selvityksillä. Hallinto-oikeuden mukaan kaava-aineiston perusteella ei ole mahdollista arvioida, täyttääkö asemakaava maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetut sisältövaatimukset tai perustuslain 6 §:n vaatimuksen maanomistajien yhdenvertaisesta kohtelusta.

Päätöksestä valittivat hallinto-oikeuteen turkulainen yhdistys sekä kahdeksan yksityishenkilöä.

Kaupungilla on oikeus hakea päätökseen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Hallinto-oikeuden päätös 17/0349/1 oheisena liitteenä.

Liitetiedostot