Turun hallinto-oikeus hylkäsi valitukset Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palvelujen ja liikenteen vaihemaakuntakaavasta

Julkaistu 1.10.2019

Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi 11.6.2018 Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palvelujen ja liikenteen vaihemaakuntakaavan.

Hallinto-oikeuden nyt antama ratkaisu on Turun hallinto-oikeuden ensimmäinen päätös maakuntakaavan hyväksymistä koskevissa asioissa. Ennen vuonna 2016 voimaan tullutta lainmuutosta maakuntakaavan hyväksyminen edellytti vielä päätöksen vahvistamista ympäristöministeriössä. Silloin myös valitukset maakuntakaavasta käsiteltiin ministeriössä.

Maakuntavaltuuston hyväksymässä vaihemaakuntakaavassa keskitytään taajamien maankäyttöön sekä taajamiin liittyviin liikenteen ja kaupan palveluverkon kehittämistavoitteisiin. Muut maakuntakaavan teemat on pääosin ratkaistu joko aiemmissa maakuntakaavaprosesseissa tai ohjelmoitu seuraavien vaihemaakuntakaavojen aiheiksi. Vaihemaakuntakaavan keskeinen tavoite on kehittää maakuntakaavoitusta aiempaa strategisemmaksi työkaluksi ja korostaa alueidenkäytön ja liikenneverkon ratkaisujen merkitystä maakunnan vetovoimalle ja aluekehitykselle. Vaihemaakuntakaava kumoaa ja korvaa osittain voimassa olevan maakuntakaavan aluevaraus- ja kohdemerkintöjä. Maakuntahallitus määräsi elokuussa 2018 maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Hallinto-oikeuden mukaan menettely maakuntakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville asettamisessa on ollut lainmukaista.

Hallinto-oikeus totesi, että maakuntakaavasta käy riittävän selvästi ilmi, mitä valituksenalaisella päätöksellä on ratkaistu. Kaavaratkaisu ei myöskään perustu riittämättömiin selvityksiin. Erityisesti Turun saarille, Hirvensaloon, Satavaan ja Kakskertaan osoitettuun maankäyttöön kohdistuvien valitusperusteiden osalta hallinto-oikeus totesi edelleen, ettei maakuntavaltuuston päätös ole maakuntakaavan laatimista tai sen sisältövaatimuksia koskevien säännösten vastainen.

Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston päätöksestä valitti hallinto-oikeuteen kaksi yksityishenkilöä.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Liitetiedostot