Yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa.

Ilmoitus asiakirjan nähtäville asettamisesta julkaistaan tuomioistuimen verkkosivuilla ja tarpeen vaatiessa sellaisessa sanomalehdessä, josta tiedoksiannon vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on lisäksi oltava päivämäärä, jolloin ilmoitus on julkaistu verkkosivuilla ja todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

 
Julkaistu 3.1.2020