Fyra (4) tjänsteförhållanden för viss tid som förvaltningsföredragande (T 9), Åbo förvaltningsdomstol

Sista ansökningsdag:
23.09.2020
Anmälande ämbetsverk:
Åbo förvaltningsdomstol

Vid Åbo förvaltningsdomstol lediganslås fyra (4) tjänsteförhållanden för viss tid som förvaltningsföredragende (T 9) för tiden 1.1. – 31.12.2021. Tjänsteförhållandena placeras till asylprojektet.

Till förvaltningsföredragendes uppgifter hör att fungera som föredragande i lagskipningsärenden. Som merit för sökanden räknas förtrogenhet med förvaltningsprocess samt förvaltningsdomstolens verksamhetsområde och därtill hörande ärenden, speciellt i asylärenden.

Enligt domstolslagens 19 kap. 3 § 1 mom. är behörighetskravet för föredragandes tjänst annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt.

Åbo förvaltningsdomstol är en tvåspråkig domstol. Som språkkrav för en föredragandetjänst enligt domstolslagens 10 kap. 9 § är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vid utnämning kan det bestämmas om en prövotid på sex (6) månader.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om en person som väljs till en tjänst med sökandens samtycke (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi.

Av sökanden kan krävas en i 8 b § i statstjänstemannalagen avsedd utredning om hälsotillstånd.

Ansökan tillställs Åbo förvaltningsdomstol. Ansökan jämte matrikelutdrag eller examensbevis och meritförteckning ska i första hand upprättas via statens arbetssökningssidor www.valtiolle.fi, söknyckeln ID: 25-679-2020. Ansökan kan även skickas som e-post till turku.hao@oikeus.fi eller lämnas skriftligen till adressen PB 32, 20101 Åbo (Lasarettsgatan 2-4).

Ansökningarna ska vara framme hos förvaltningsdomstolen senast 23.9.2020 inom ämbetsverkets öppethållningstid.

Ytterligare upplysningar ges av förvaltningsdomstolens överdomare Seija Kaijanen, tfn 029 56 42401.

Åbo 2.9.2020

Åbo förvaltningsdomstol

 
Publicerad 3.9.2020