Tolv (12) tjänsteförhållanden för viss tid som förvaltningsrättsdomare (T 11), Åbo förvaltningsdomstol

Sista ansökningsdag:
23.09.2020
Anmälande ämbetsverk:
Åbo förvaltningsdomstol

Vid Åbo förvaltningsdomstol lediganslås tolv (12) tjänsteförhållanden för viss tid som förvaltningsrättsdomare (T 11) för tiden 1.1. – 31.12.2021.

Förvaltningsrättsdomarna fungerar i sammansättningen som ordförande, granskande ledamot, tredje ledamot eller föredragande ledamot. Därtill avgör de ärenden som enligt lag kan avgöras av en ledamot.

Om allmänna behörighetsvillkor och utnämningsgrunder för domare föreskrivs i 10 kap. 1 § 1 mom. i domstolslagen (673/2016). Av den som utnämns till tjänsten krävs därtill utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Av sökanden kan krävas en i 8 b § i statstjänstemannalagen avsedd utredning om hälsotillstånd.

Ansökan tillställs Åbo förvaltningsdomstol. Ansökan jämte matrikelutdrag eller examensbevis och meritförteckning ska i första hand upprättas via statens arbetssökningssidor www.valtiolle.fi, söknyckeln ID: 25-680-2020. Ansökan kan även skickas som e-post till turku.hao@oikeus.fi eller lämnas skriftligen till adressen PB 32, 20101 Åbo (Lasarettsgatan 2-4).

Ansökningarna ska vara framme hos förvaltningsdomstolen senast 23.9.2020 inom ämbetsverkets öppethållningstid.

Ytterligare upplysningar ges av förvaltningsdomstolens överdomare Seija Kaijanen, tfn 029 56 42401.

Åbo 3.9.2020

Åbo förvaltningsdomstol

 
Publicerad 3.9.2020