Turun HAO 5.3.2018 18/0162/2

Vammaispalvelu – Vaikeavammainen – Asunnon muutostyöt – Porrashissi – Tavanomainen elämän toiminto – Ikääntyminen

Diarienummer: 01960/17/6108
Liggarnummer: 18/0162/2
Givet: 5.3.2018

X oli hakenut vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (vammaispalvelulaki) nojalla korvausta rivitaloasunnon asuinkerrosten välisen porrashissin asentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. X:n hakemus ja oikaisuvaatimus oli hylätty lähinnä siksi, ettei X:n katsottu olevan vaikeavammainen haetun tukitoimen suhteen, koska hänen ikänsä huomioon ottaen hänellä ei ollut vammaispalvelulain tarkoittamia erityisiä liikkumisvaikeuksia. Kunnan näkemyksen mukaan X:n tarve muutostyöhön ei myöskään ollut välttämätön.

Hallinto-oikeus totesi, että asunnon muutostyöt ovat edellytysten täyttyessä subjektiivisia oikeuksia. Asiassa saatu selvitys osoitti, että X:llä oli erityisiä vaikeuksia liikkua asuntonsa portaissa. Hän oli siis vaikeavammainen haetun tukitoimen suhteen. Vammaispalvelulaissa ei ole yleisiä eikä asunnon muutostöihin sovellettavia säännöksiä, joiden perusteella asiassa olisi merkitystä sillä, johtuuko muutostöiden tarve ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Muutostyön välttämättömyyden osalta oli arvioitava, tarvitsiko X välttämättä porrashissiä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. X asui omaishoitajana toimivan puolisonsa kanssa kaksikerroksisessa rivitalossa, jonka alakerrassa oli sisääntulon lisäksi nykyisenä makuuhuoneena toimiva takkahuone, pesutila ja WC-tila. Varsinaiset asuinhuoneet sijaitsivat yläkerrassa, jossa oli asunnon keittiö, makuuhuoneet, olohuone, WC/suihkutila ja parveke. X ei päässyt yläkertaan ilman porrashissiä, joten puoliso toi hänelle ateriat alakertaan. X oli hallinto-oikeudelle antamassaan vastaselityksessä ilmoittanut halunsa käydä yläkerrassa ruokailemassa. Hallinto-oikeus katsoi, että tavanomaisina elämän toimintoina voidaan pitää ainakin WC-käyntejä, peseytymistä, nukkumista ja ruokailua. Koska asiassa ei ollut riittävästi tietoja sen arvioimiseksi, olisiko puolisoilla mahdollisuus ruokailla yhdessä alakerrassa, hallinto-oikeus kumosi yksilöhuoltojaoston päätöksen ja palautti asian yksilöhuoltojaostolle uudelleen käsiteltäväksi.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

9 § 2 mom

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

12 § 3 mom ja 13 §

 
Publicerad 8.3.2018