Offentliga delgivningar

Vid offentlig delgivning hålls en handling en viss tid tillgänglig för mottagaren hos myndigheten.

Ett meddelande om att handlingen finns tillgänglig publiceras på domstolens webbplats och vid behov i den tidning ur vilken mottagaren kan antas bäst få information om saken.

Av meddelandet ska det framgå vad saken gäller samt var och till vilken tidpunkt handlingen finns tillgänglig. I meddelandet ska dessutom nämnas den tidpunkt då meddelandet har publicerats på webbplatsen och anges att delfåendet av handlingen anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

 
Publicerad 9.1.2020