Offentliga kungörelser

Om en handling enligt någon annan lag ska delges genom en offentlig kungörelse, verkställs delgivningen genom att kungörelsen och den handling som kungörs publiceras på domstolens webbplats.

Kungörelsen och den handling som kungörs hålls tillgängliga på domstolens webbplats i 14 dygn. Om en tid för sökande av ändring eller någon annan tidsfrist som påverkar mottagarens rätt börjar löpa från delfåendet av handlingen, hålls kungörelsen och den handling som kungörs tillgängliga tills tidsfristen går ut.

Av kungörelsen ska det framgå vad saken gäller samt var och till vilken tidpunkt handlingen finns tillgänglig. I kungörelsen ska dessutom nämnas den tidpunkt då kungörelsen har publicerats på webbplatsen och anges att delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten i fråga.

 
Publicerad 5.2.2020