Att överklaga beslut hos förvaltningsdomstol

Besvär skall alltid tillställas förvaltningsdomstolen skriftligen. Besvären kan skickas per post, per e-post eller per fax till förvalningsdomstolens registratorskontor. Besvär kan lämnas in även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst. Anvisningar om hur det går till att sända skyddad e-post finns här.

Efter att ärendet har blivit anhängig begär förvaltningsdomstolen på tjänstens vägnar av myndigheten de handlingar som legat till grund för det överklagna beslutet och ett utlåtande om saken. Överklagande har sen ännu tillfälle att ge sin egen förklaring. Utlåtanden, bemötanden och andra utredningar skall huvudsakligen tillställas förvaltningsdomstolen i skriftlig form. Om det finns behov av ytterligare utredningar kan även muntlig förhandling hållas eller syn förrättas.

Förvaltningsdomstolens beslut är alltid skriftliga. Förvaltningsdomstolens beslut kan i de flesta fall antingen överklagas till högsta förvaltningsdomstolen eller besvärstillstånd kan sökas hos högsta förvaltningsdomstolen.

Intyg över att förvaltningsdomstolens beslut har vunnit laga kraft ges av högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor. .

Rättegångsavgift höjdes fr.o.m. den 1 januari 2019. För beslut i ärenden som blivit anhängiga under år 2019 uppbärs en rättegångsavgift på 260 euro. Avgifter tas ut bland annat i besvärsärenden som gäller beskattning och offentliga avgifter, såsom felparkerings- och hälsocentralavgifter.. En avgift tas också ut för handläggningen av ärenden som avses i utlänningslagen, med undantag av asylärenden.

För behandlingen av besvär som gäller grundläggande utkomst eller service inom social- och hälsovården tas inte heller i fortsättningen ut någon avgift. Personer som har beviljats rättshjälp behöver inte betala någon rättegångsavgift.

Tilläggsinformation

Den bifogade informationen om överklagande och om rättegång är allmängiltig. Detaljerad information om överklagande till förvaltningsdomstol finns på rättsväsendets www-sidor gällande förvaltningsdomstolar.

Justitieministeriet har publicerat en webbroschyr om Rättegång i förvaltningsdomstolen. Broschyren kan printas ut här.

 
Publicerad 15.10.2019