Presentation av Åbo förvaltningsdomstol

Åbo förvaltningsdomstol är den regionala förvaltningsdomstolen för Egentliga Finland och Satakunda landskap. Till dess domkrets hör 44 kommuner.

Största delen av de ärenden som förvaltningsdomstolarna handlägger är besvär över statliga och kommunala myndigheters beslut. Allmän information on hur man sköter ärenden vid förvaltningsdomstolarna finns på rättsväsendets www-sida.

Organisation och personal

Förvaltningsdomstolen leds av överdomaren. Vid domstolen arbetar dessutom 31 förvaltningsrättsdomare, två assessor, 13 föredragande vid förvaltningsdomstolen, 4 notarier, en tingsnotarie samt kanslipersonal vars antal uppgår till 15 anställda. Åbo förvaltningsdomstol är indelad i tre avdelningar.

Rättsskipningsärendena avgörs vid sammanträden som enligt huvudregeln är beslutsföra i en sammansättning med tre ledamöter. I ärendegrupper inom vilka man begränsar en individs personliga frihet, såsom exempelvis i ärenden som gäller omhändertagande av barn samt tillhandahållande av psykiatrisk vård mot en persons vilja, ersätter en sakkunnigledamot en av de lagfarna ledamöterna vid beslutsfattandet.

Förvaltningsdomstolen kan avgöra en del ärenden i tvådomarsammansättning. Då förutsätts att domarna är eniga om avgörandet och att ärendets art inte kräver en större sammansättning. Vissa ärenden kan också avgöras i endomarsammansättning. Lagen om förvaltningsdomstolarna innehåller en uppräkning av de ärendegrupper inom vilka man kan använda sig av en mindre sammansättning.

Ärendena avgörs alltid på föredragning. Som föredragande fungerar antingen en förvaltningsrättsdomare som hör till den beslutande sammansättningen eller en föredragande vid förvaltningsdomstolen, en tingsnotarie eller en notarie.

Arbetsordning

Enligt domstolslagen, som trätt i kraft 1.1.2017, meddelas närmare föreskrifter om en domstols verksamhet, behandlingen av rättskipningsärenden och administrativa frågor och annan organisering av arbetet i domstolens arbetsordning. Arbertsordningen ska godkännas av domstolen. Åbo förvaltningsdomstols har godkänts med överdomarens beslut 2.1.2017.

Arbetsordning.pdf (pdf, 0.04 Mt)Rättskipningsverksamhet

Under året 2019 inkom 2 232 ärenden. Under året avgjordes 2 088 ärenden. Vid årskiftet var 1752 ärenden anhängiga.

Den genomsnittliga handläggningstiden för alla mål var 9,7 månader..

 
Publicerad 25.8.2020