Hallinto-oikeuden Finlex-ratkaisut
 • Rätt att föra talan – dödsbo – bouppteckning – klientavgift
  Puhevalta – kuolinpesä – perukirja – asiakasmaksu

 • Mielenterveyslaki – Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen – Potilaan ottaminen hoitoon ilman tarkkailulähetettä – Oma tahto

 • Ympäristölupa – Toimivalta – Valtion lupaviranomainen – Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen – Sivutuote – Polttaminen – Kuolleitten eläinten polttolaitos – Itsestään kuolleet eläimet

 • Ympäristölupa - PIPO-asetus - typenoksidipäästöt - NOx-päästöt - raja-arvo - hätäkäyttöyksikkö - ympäristöministeriön muistion merkitys - lainsäätäjän tarkoitus

 • Handlingsoffentlighet – Offentlig för allmänheten – Val av stadsdirektör – Headhunting – Avsaknad av samtycke till tjänst
  Asiakirjajulkisuus – Yleisöjulkisuus – Kaupunginjohtajan valinta – Headhunting – Puuttuva suostumus virkaan

 • Banlagen - Järnvägens skyddsområde - Avlägsnandet av riskfyllda träd - Underrättelse innan åtgärden vidtas - Kungörelse - Hörande - Myndighetens utredningsskyldighet - Ratalaki - Rautatien suoja-alue - Riskipuiden poisto - Toimenpiteeseen ryhtymisestä ilmoittaminen - Kuulutus - Kuuleminen - Viranomaisen selvittämisvelvollisuus

 • Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista - Orgaanisen jätteen sijoittamista kaatopaikalle koskeva rajoitus - Poikkeuksen myöntämisperusteet - Selvitysten riittävyys

 • Elinkeinotoiminnan verottaminen - Toimintamuodon muuttaminen - Apportti - Kaupparekisteri- merkintä - Tilikauden päättyminen - Verovuosi

 • Elinkeinotulon verotus – Konserniavustus – Vähennyskelpoinen meno – Holdingyhtiö – Liiketoiminnan harjoittaminen

 • Taksinkuljettajan ajolupa – Hakemuksen hylkääminen – Henkilökohtaiset ominaisuudet – Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta – Kohtuullisuus – Suhteellisuusperiaate – Elinkeinon harjoittaminen – Perusoikeusmyönteinen laintulkinta

 • Ympäristönsuojelulaki - Hallintopakkoasia - Tuulivoimala - Ympäristöluvan tarve - Mahdollinen
  kohtuuton rasitus - Meluvaikutus - Melun luonne - Välkevaikutus

 • Vesilaki - Hallintopakko - Toimivalta - Ojitus

 • Ympäristönsuojelulaki - Ympäristölupa - Varovaisuusperiaate - Turvetuotanto - Happamat sulfaattimaat

 • Ympäristönsuojelulaki - Valitusoikeus - Asianosainen - Teollisuuslaitos

 • Miljöskyddslagen - Vindkraftverk - Bullermätning - Förvaltningstvång - Godkänd bullermätningsplan - Föreläggande av nya mätningar - Grundad anledning - Förfarande vid förvaltningstvång - Hörande - Myndighetens utredningsskyldighet
  Ympäristönsuojelulaki - Tuulivoimala - Melumittaus - Hallintopakko - Hyväksytty melumittaussuunnitelma - Velvoittaminen uusiin mittauksiin - Perusteltu aihe - Hallintopakkomenettely - Kuuleminen - Viranomaisen selvittämisvelvollisuus

 • Luotonantaja - Vertaislaina

 • Ympäristönsuojelulaki - Hallintopakko - Tuulivoimala - Ympäristöluvan tarve - Hallintopakkomääräyksen antamisen edellytykset

 • Ympäristönsuojelulaki - Ympäristölupa - Yhdistyksen valitusoikeus

 
Julkaistu 8.2.2018