Vaasan HaO 31.8.2018 18/0325/1

Rätt att föra talan – dödsbo – bouppteckning – klientavgift
Puhevalta – kuolinpesä – perukirja – asiakasmaksu

Diaarinumero: 00397/16/6209
Taltionumero: 18/0325/1
Antopäivä: 31.8.2018

A:s besvär anhängiggjordes i förvaltningsdomstolen 16.3.2016 och gällde klientavgifter för B, som hade avlidit 26.9.2015 och var A:s far. A anförde besvär i eget namn. Under handläggningen uppgav han vissa uppgifter om B:s dödsbo, bland annat att dödsboet inte längre fanns. Förvaltningsdomstolen ansåg att det var möjligt att besvär över klientavgifter kunde handläggas för B:s dödsbos räkning. Detta förutsatte dock tilläggsuppgifter om dödsboets situation. A hade trots begäran inte inlämnat B:s bouppteckning till förvaltningsdomstolen. A hade inte åberopat att han för talan för dödsboet och det som framkommit ansågs inte utgöra tillräcklig utredning om att A skulle ha rätt att i eget namn anföra besvär i saken. Då det saknades utredning om att A hade rätt att föra talan i ärendet fanns det ett hinder för att handlägga besvären enligt 51 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen. Besvären avvisades.

 
Julkaistu 10.10.2018  Päivitetty 4.1.2019