Ohjeita muutoksenhakijalle

Valituksen teko

Hallintoasiassa tehtyyn viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä asiasta valituksen hallinto-oikeuteen. Viranomainen ilmoittaa päätöksen yhteydessä, miten ja kenelle päätöksestä voi valittaa.

Valittaja voi laatia valituskirjelmänsä itse tai käyttää sen laatimisessa avustajaa. Valittaja voi myös valtuuttaa asiamiehen tekemään valituksen puolestaan.

Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.


Valitus voi olla vapaamuotoinen, mutta siitä on käytävä ilmi:

1. Mitä päätöstä valitus koskee

2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi

3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan

4. Valittajan nimi, kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero

5. Allekirjoitus

a) Mikäli valitus toimitetaan henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä taikka postitse, on valittajan tai hänen laillisen edustajansa allekirjoitettava valitus. Jos valittaja on valtuuttanut asiamiehen tekemään valituksen puolestaan, riittää asiamiehen allekirjoitus.

b) Sähköpostitse toimitetussa valituksessa allekirjoitusta ei vaadita, ellei siihen ole erityisiä syitä. Tämä ei kuitenkaan vapauta valtakirjan toimittamisvelvollisuudesta, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi (ks. myöhemmin: valitukseen liitettävät asiakirjat kohta 4.).


Valitukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle

4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja


Valituksen täydentäminen

Valitusta voi valitusajan jälkeen täydentää lisäselvityksillä ja -perusteluilla sekä edellä mainituilla valitukseen liitettävillä asiakirjoilla. Jos valitus on puutteellinen, hallinto-oikeus varaa tilaisuuden täydentää sitä, jollei täydentäminen ole asian käsittelyn kannalta tarpeetonta.


Oikeudenkäynnistä

Asian vireille tulon jälkeen hallinto-oikeus hankkii viranomaiselta viran puolesta valituksen kohteena olevan päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja lausunnon asiasta. Tämän jälkeen valittajalla on vielä tilaisuus antaa asiasta oma selityksensä. Asian selvitystä varten voidaan tilata myös muita asiakirjoja. Hallinto-oikeudessa asiat ratkaistaan pääasiassa kirjallisesti, mutta tarvittaessa voidaan lisäselvityksen saamiseksi järjestää myös suullinen käsittely tai katselmus.

Hallinto-oikeus antaa päätöksensä aina kirjallisena. Hallinto-oikeuden päätöksistä voi useimmissa tapauksissa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen tai pyytää sieltä valituslupaa. Todistuksen hallinto-oikeuden päätöksen lainvoimaisuudesta antaa korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamo.

Hallinto-oikeuden päätöksistä peritään vuosittain vahvistettava oikeudenkäyntimaksu, joka vuonna 2019 on suuruudeltaan 260 euroa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi. Lisäksi on eräitä asiaryhmiä, joissa maksua ei peritä, esimerkiksi sosiaaliasiat, lastensuojeluasiat ja mielenterveysasiat.

Linkki hinnastoon

Linkki tuomioistuinmaksulakiin

Lisätietoja

Oheinen tieto valittamisesta ja oikeudenkäynnistä on hyvin yleisluonteista. Tarkempaa tietoa saa hallinto-oikeuden kirjaamosta, puh. 029 56 42780.

Lisätietoa muutoksenhausta löydät täältä.

Oikeusministeriön sivuilla on lisätietoja oikeudenkäynnistä hallinto-oikeudessa. Esitteen voi tulostaa erikseen myös tästä.Vaasan hallinto-oikeuden etusivulle 
Julkaistu 7.1.2019