Ohjeita muutoksenhakijalle

Valituksen teko

Hallintoasiassa tehtyyn viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä asiasta valituksen hallinto-oikeuteen. Viranomainen ilmoittaa päätöksen yhteydessä, miten ja kenelle päätöksestä voi valittaa.

Valittaja voi laatia valituskirjelmänsä itse tai käyttää sen laatimisessa avustajaa.

Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.


Valitus voi olla vapaamuotoinen, mutta siitä on käytävä ilmi:

1. Mitä päätöstä valitus koskee

2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi

3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan

4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi.


Valitukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen

2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle

4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa


Valituksen täydentäminen

Valitusta voi valitusajan jälkeen täydentää lisäselvityksillä ja -perusteluilla sekä edellä mainituilla valitukseen liitettävillä asiakirjoilla. Tietyissä asiaryhmissä uusia valitusperusteita ei voi esittää valitusajan jälkeen. Jos valitus on puutteellinen, hallinto-oikeus varaa tilaisuuden täydentää sitä, jollei täydentäminen ole asian käsittelyn kannalta tarpeetonta.


Oikeudenkäynnistä

Asian vireille tulon jälkeen hallinto-oikeus hankkii viranomaiselta viran puolesta valituksen kohteena olevan päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja lausunnon asiasta. Tämän jälkeen valittajalla on vielä tilaisuus antaa asiasta oma selityksensä. Asian selvitystä varten voidaan tilata myös muita asiakirjoja. Hallinto-oikeudessa asiat ratkaistaan pääasiassa kirjallisesti, mutta tarvittaessa voidaan lisäselvityksen saamiseksi järjestää myös suullinen käsittely , tarkastus tai katselmus.

Hallinto-oikeus antaa päätöksensä aina kirjallisena. Hallinto-oikeuden hallintolainkäyttöasiassa antamaan päätökseen saa pääsääntöisesti hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Todistuksen hallinto-oikeuden päätöksen lainvoimaisuudesta antaa korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamo.

Hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka vuonna 2020 on suuruudeltaan 260 euroa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi. Lisäksi on eräitä asiaryhmiä, joissa maksua ei peritä, esimerkiksi sosiaaliasiat, lastensuojeluasiat ja mielenterveysasiat.
.

Linkki hinnastoon

Linkki tuomioistuinmaksulakiin

Lisätietoja

Oheinen tieto valittamisesta ja oikeudenkäynnistä on hyvin yleisluonteista. Tarkempaa tietoa saa hallinto-oikeuden kirjaamosta, puh. 029 56 42780.

Lisätietoa muutoksenhausta löydät täältä.

Oikeusministeriön sivuilla on lisätietoja oikeudenkäynnistä hallinto-oikeudessa. Esitteen voi tulostaa erikseen myös tästä.Vaasan hallinto-oikeuden etusivulle 
Julkaistu 15.1.2020