Lehdistötiedotteet

Uutiset
21.9.2018
»

Vaasan hallinto-oikeus pysytti Finnpulp Oy:n biotuotetehtaalle myönnetyn ympäristöluvan voimassa.

21.6.2017
»

Vaasan hallinto-oikeuden päätös, joka koskee ELY-keskuksen päätöksen täytäntöönpanemista muutoksenhausta huolimatta. ELY-keskuksen päätöksellä oli myönnetty lupa merimetson munien öljyämiseen Juckasgrynnan-nimisellä saarella Vaasassa ja merimetson suojametsästykseen merialueella, joka suurimmaksi osaksi sijaitsee Maalahdessa Åminnen edustalla.

12.4.2017
»

Vaasan hallinto-oikeus palautti Tavase Oy:n hakemuksen aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi

3.3.2015
»

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 31.5.2011 myöntänyt Kemijoki Oy:lle luvan Rovaniemen kaupungissa Sierilän voimalaitoksen rakentamiseen ja käyttämiseen sekä vesistön säännöstelyyn. Aluehallintoviraston päätöksestä tehtiin 50 valitusta Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakijoita olivat Kemijoki Oy, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kemijoen vesialueen osakaskuntia, Keski-Kemijoen kalastusalue, Lapin luonnonsuojelupiiri ry, kyläyhdistys ja useita rantakiinteistöjen omistajia. Luvan saaja, Kemijoki Oy vaati lupamääräyksiin useita muutoksia ja muun muassa lunastusoikeuden myöntämistä vettymisalueelle jääviin rakennuksiin ja rantapadon alueisiin. Haitankärsijät vaativat ensisijaisesti lupapäätöksen kumoamista ja lupahakemuksen hylkäämistä sekä toissijaisesti lähinnä lupamääräysten tiukentamista ja vahingonkorvausten korottamista. Vaasan hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksen 3.3.2015. Lupapäätös on pysytetty voimassa ehdollisena siten, että luvan saajalla on oltava ennen rakennustöiden aloittamista luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen lainvoimainen poikkeuslupa veden tai rakenteiden alle jäävien laaksoarhopopulaatioiden hävittämiselle ja luonnonsuojelulain 48 §:n mukainen lainvoimainen poikkeuslupa erityisesti suojeltavan apilakirjokääriäisen säilymiselle tärkeän ja Lapin ympäristökeskuksen päätöksellä jo rajatun esiintymispaikan hävittämiselle tai heikentämiselle tai Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös siitä, ettei poikkeuslupia tarvita. Hallinto-oikeus on todennut kuten aluehallintovirastokin, ettei vanhan vesilain 2 luvun 5 §:ssä mainittuja ehdottomia luvanmyöntämisen esteitä ole ja hankkeen hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin siitä aiheutuvat vahingot, haitat ja edunmenetykset. Hankkeesta aiheutuu vaikeasti rahassa arvioitavissa olevia vahinkoja, haittoja ja muita edunmenetyksiä vesiluonnolle, luonnonympäristölle ja alueen virkistyskäytölle. Hankkeen vaikutusalue on suosittua virkistyskalastusaluetta ja alueella on myös muuta virkistyskäyttöä. Rahassa arvioidut hankkeen hyödyt ovat yhteensä 112 miljoonaa euroa ja vahingot, haitat ja muut edunmenetykset yhteensä 8,3 miljoonaa euroa. Lupamääräyksiin on tehty eräitä muutoksia ja lisäyksiä kuten määräys, jonka mukaan rapukannan tila on selvitettävä ennen rakennustöiden aloittamista ja määräys virkistyskäyttöhaitan korvaamisesta eräille virtapaikkojen rannalla sijaitsevien kiinteistöjen omistajille. Maksettavaksi määrätyistä korvauksista on poistettu luvan saajan vaatimuksesta kalastolle ja kalastukselle aiheutuvasta vahingosta Metsähallitukselle määrätty korvaus. Metsähallitus hoitaa sopimukseen perustuen luvan saajan omistamia kalavesiä. Lisäystä on tullut muutamiin kiinteistökohtaisiin käyttöoikeuskorvauksiin ja edellä mainittuihin virkistyskäyttöhaittakorvauksiin. Korvaussumma kokonaisuudessaan ei muutu sanottavasti. Hallinto-oikeus on hylännyt luvan saajan lunastusvaatimukset ja vaatimuksen töidenaloittamisluvan myöntämisestä rajoitettunakin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Samoin on hylätty vaatimukset kalatien rakentamisesta nyt, mutta määrätty yhtiö varautumaan jo rakenteiden suunnittelussa kalatien toteutukseen sen jälkeen, kun kalatiet on rakennettu Sierilän alapuolisiin voimalaitoksiin. Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Lisätietoja: Hallinto-oikeustuomarit Reijo Hellman, puh. 029 56 42716, Marjatta Korsbäck, puh. 029 56 42742 ja Unto Huttu, puh. 029 56 42619

Julkaistu 21.9.2018