Ärenden enligt vattenlagen

Vasa förvaltningsdomstol publicerar sådana avgjorda ärenden, som har betydelse för lagtillämpningen i andra liknande fall eller som annars är av allmän betydelse. Förvaltningsdomstolen publicerar dessutom beslut, vilka är av intresse för samhället, regionen eller av annat allmänt intresse.

Ändring i ett beslut som avses i 15 kapitlet 5 § i vattenlagen får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Beslut, som publiceras på förvaltningsdomstolen webbplats, kan ha ändrats eller kan ändras genom högsta förvaltningsdomstolens avgörande.

Endast de beslut, som domstolen gett på svenska eller som översatts till svenska, finns här.


 
Publicerad 20.6.2018