Vaasan HaO 4.9.2019 19/0393/3

Vesilaki – Kalankasvatus – Veden otto - Intressivertailu

Diarienummer: 01357/17/5302
Liggarnummer: 19/0393/3
Givet: 4.9.2019

Hallinto-oikeudessa oli arvioitavana hakijan valitus, jossa oli haettu sisämaassa sijaitsevalle kalankasvatuslaitokselle toiminnan laajentamista. Muutos koski veden ottomäärän ja rehun käytön lisäämistä. Laitoksella oli useita alkuperäisten vaelluskalojen emokalakantoja ja osaa lajeista ei ollut missään muussa laitoksessa. Laitokselta toimitetaan kalanpoikasia istukkaiksi koko maahan.

Aluehallintovirasto oli hylännyt veden oton lisäämistä koskevan hakemuksen intressivertailun perusteella todeten muun ohella, että toiminnan laajentamisesta koituu yksityistä hyötyä toiminnan harjoittajalle eikä veden oton lisääminen ole tarpeellinen tai hyödyllinen yleisen edun kannalta, koska veden käytön lisäämisellä ei ole päästöjä vähentävää vaikutusta.

Hallinto-oikeus katsoi, että intressivertailussa oli otettava huomioon yleistä etua arvioitaessa laitoksella viljelyssä olevat alkuperäiset lohi- ja siikakannat. Erityistä merkitystä on annettava äärimmäisen uhanalaiselle Vuoksen kantaa olevalle järvilohelle ja erittäin uhanalaisille vaellussiikakannoille. Kansallista kalatiestrategiaa koskevan 8.3.2012 annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan viljelytoimintaa kohdistetaan entistä vahvemmin vaelluskala-kantojen säilyttämiseen erityisesti uhanalaisten kalakantojen osalta. Kalatiestrategian toiminta-ajatuksena on painopisteen siirtäminen istutuksista kalojen luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen, mutta alkuperäisen kalakannan palauttaminen on mahdollista vain laitoskannasta, jos alkuperäinen kanta on luonnosta hävinnyt.

Hallinto-oikeus katsoi, että intressivertailu aluehallintoviraston päätöksessä oli ollut puutteellinen eikä päätöksessä esitetyillä perusteilla oltu voitu hylätä hakemusta. Aluehallintoviraston vesilain mukainen ratkaisu oli siten kumottava ja asia palautettava aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Lainvoimainen


 
Publicerad 29.11.2019