Personal och organisation

Förvaltningsdomstolens överdomare leder domstolens verksamhet och svarar för dess resultat.

Som förvaltningsdomstolens överdomare fungerar Jaakko Kellosalo.

Ledamöter i förvaltningsdomstolen är överdomaren och 22 lagfarna förvaltningsrättsdomare, en asessor samt 8 lagfarna förvaltningsrättsdomare inom det tekniska området eller inom det naturvetenskapliga området. Förutom ovan nämnda ledamöter deltar sakkunnigledamöter i behandlingen av vissa typer av ärenden. Dessa sakkunnigledamöter utnämns av statsrådet för en mandattid om fyra år i sänder. Av domstolens föredraganden är 16 förvaltningsrättssekreterare och 6 notarier.

Kansliet leds av förvaltningschefen. Förutom förvaltningschefen arbetar 24 personer vid kansliet i olika uppgifter.

 
Publicerad 3.7.2018