Hallinto-oikeuden Finlex-ratkaisut
 • Ympäristönsuojelulaki – jätteenpolttoasetus – jätteen polttaminen – savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätevedet – käsiteltyjen jätevesien johtaminen muualle kuin vesistöön – raja-arvojen asettaminen

 • Ympäristönsuojelulaki – BAT-päätelmät – BAT-päästötasoa lievemmät raja-arvot – kustannusten ja ympäristöhyötyjen vertailu – lupamääräysten tarkistaminen – luvan myöntämisen edellytykset

 • Ympäristönsuojelulaki – Koetoimintailmoitus – Koeluonteinen toiminta – Koeluonteisen toiminnan keskeyttäminen – Jälkivalvonta

 • Lahjavero – Ennakkoratkaisu – Sukupolvenvaihdos – Veronhuojennus – Maatilakokonaisuus – Omistus

 • Ampuma-ase - Aselupien peruuttaminen - Muu rikos - Toisen turvallisuutta vaarantava elämäntapa tai käyttäytyminen - Liikenneturvallisuuden vaarantaminen - Kuolemantuottamus - Luvanhaltijan sopimattomuuden arviointi

 • Rätt att föra talan – dödsbo – bouppteckning – klientavgift
  Puhevalta – kuolinpesä – perukirja – asiakasmaksu

 • Mielenterveyslaki – Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen – Potilaan ottaminen hoitoon ilman tarkkailulähetettä – Oma tahto

 • Ympäristölupa – Toimivalta – Valtion lupaviranomainen – Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen – Sivutuote – Polttaminen – Kuolleitten eläinten polttolaitos – Itsestään kuolleet eläimet

 • Ympäristölupa - PIPO-asetus - typenoksidipäästöt - NOx-päästöt - raja-arvo - hätäkäyttöyksikkö - ympäristöministeriön muistion merkitys - lainsäätäjän tarkoitus

 • Handlingsoffentlighet – Offentlig för allmänheten – Val av stadsdirektör – Headhunting – Avsaknad av samtycke till tjänst
  Asiakirjajulkisuus – Yleisöjulkisuus – Kaupunginjohtajan valinta – Headhunting – Puuttuva suostumus virkaan

 • Banlagen - Järnvägens skyddsområde - Avlägsnandet av riskfyllda träd - Underrättelse innan åtgärden vidtas - Kungörelse - Hörande - Myndighetens utredningsskyldighet - Ratalaki - Rautatien suoja-alue - Riskipuiden poisto - Toimenpiteeseen ryhtymisestä ilmoittaminen - Kuulutus - Kuuleminen - Viranomaisen selvittämisvelvollisuus

 • Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista - Orgaanisen jätteen sijoittamista kaatopaikalle koskeva rajoitus - Poikkeuksen myöntämisperusteet - Selvitysten riittävyys

 • Elinkeinotoiminnan verottaminen - Toimintamuodon muuttaminen - Apportti - Kaupparekisteri- merkintä - Tilikauden päättyminen - Verovuosi

 • Elinkeinotulon verotus – Konserniavustus – Vähennyskelpoinen meno – Holdingyhtiö – Liiketoiminnan harjoittaminen

 • Taksinkuljettajan ajolupa – Hakemuksen hylkääminen – Henkilökohtaiset ominaisuudet – Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta – Kohtuullisuus – Suhteellisuusperiaate – Elinkeinon harjoittaminen – Perusoikeusmyönteinen laintulkinta

 • Ympäristönsuojelulaki - Hallintopakkoasia - Tuulivoimala - Ympäristöluvan tarve - Mahdollinen
  kohtuuton rasitus - Meluvaikutus - Melun luonne - Välkevaikutus

 
Julkaistu 8.2.2018