Förvaltningsdomstolens Finlex-beslut
 • Maatilatalouden verotus - Maataloutta harjoittava osakeyhtiö - Nettovarallisuus - Suoriteperusteella laadittu tase - Varallisuusarvo

 • Rättegångsavgift – uppenbar oskälighet – överklagbarhet – besvärsförbud
  Oikeudenkäyntimaksu - ilmeinen kohtuuttomuus – valituskelpoisuus - valituskielto

 • Ympäristölupa - Peruutettu lupahakemus - Lupahakemuksen peruutus lupapäätöksen antamisen jälkeen - Muutoksenhakuvaiheessa tehty lupahakemuksen peruutus - Lupahakemuksen peruutuksen merkitys

 • Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen – kuormitus ympäristöön – huomattavan vähäinen kuormitus – lain tulkinta

 • Hallintopakkoasia – Ympäristönsuojelulaki – Luonnonsuojelulaki – Ympäristövastuulaki – Ympäristövastuuasetus - Merkittävä vesistön pilaantuminen – Luontovahinko – Suotuisa suojelutaso – Perustila – Luonnonvarapalvelu - Vuollejokisimpukka

 • Varainsiirtoverotus – ennakkoratkaisu – rekisteröity yhdistys – toimintamuodon muutos – yhtymän purkautuminen verotuksessa – lain soveltamisedellytykset – laajentava tulkinta

 • Tuloverotus – ennakkoratkaisu – rekisteröity yhdistys – toimintamuodon muutos – yhtymän purkautuminen verotuksessa – lain soveltamisedellytykset – laajentava tulkinta

 • Asiakasmaksu – asiakasmaksun uudelleen käsittely – asiakasmaksun kohtuuttomuus - valituskelpoisuus - kuolinpesä – perustevalitus – virheen korjaaminen – laitoshoito – tehostettu palveluasuminen – vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen - toimeentulotuki

 • Vesilaki – Kalankasvatus – Veden otto - Intressivertailu

 • Ympäristönsuojelulaki - Ojitus – Jätevesien johtaminen toisen alueella – Ojitus pohjavesialueella

 • Kansalaisuusasia - Henkilöllisyyden luotettavan selvittämisen ensisijaisuus - Kielitaitoedellytys

 • Vesilaki – Vesitalouslupa – Pienvenesatama – Käyttöoikeus yhteiseen vesialueeseen – Oman
  hallinnan edellytys

 • Ympäristönsuojelulaki – jätteenpolttoasetus – jätteen polttaminen – savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätevedet – käsiteltyjen jätevesien johtaminen muualle kuin vesistöön – raja-arvojen asettaminen

 • Ympäristönsuojelulaki – BAT-päätelmät – BAT-päästötasoa lievemmät raja-arvot – kustannusten ja ympäristöhyötyjen vertailu – lupamääräysten tarkistaminen – luvan myöntämisen edellytykset

 • Ympäristönsuojelulaki – Koetoimintailmoitus – Koeluonteinen toiminta – Koeluonteisen toiminnan keskeyttäminen – Jälkivalvonta

 • Lahjavero – Ennakkoratkaisu – Sukupolvenvaihdos – Veronhuojennus – Maatilakokonaisuus – Omistus

 • Ampuma-ase - Aselupien peruuttaminen - Muu rikos - Toisen turvallisuutta vaarantava elämäntapa tai käyttäytyminen - Liikenneturvallisuuden vaarantaminen - Kuolemantuottamus - Luvanhaltijan sopimattomuuden arviointi

 • Rätt att föra talan – dödsbo – bouppteckning – klientavgift
  Puhevalta – kuolinpesä – perukirja – asiakasmaksu

 
Publicerad 8.2.2018