Anvisningar för ändringssökanden

Anförande av besvär


Vid missnöje över en förvaltningsmyndighets beslut kan ett besvär anföras. Myndigheten meddelar i samband med beslutet hur och vart ett besvär över ett beslut kan anföras.

Ändringssökanden kan upprätta besvärsskriften själv eller använda sig av ett biträde. Ändringssökanden kan även befullmäktiga ett ombud att upprätta ett besvär för sin del.

Ett besvär till förvaltningsdomstolen bör anföras skriftligen. Besväret kan levereras till förvaltningsdomstolen personligen eller genom sändebud eller ombud. Besväret kan även sändas per post, e-post, fax till förvaltningsdomstolens registratorskontor eller via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst. Besvärshandlingarna bör vara framme i förvaltningsdomstolen på besvärstidens sista dag senast klo 16.15.


Besväret kan vara fritt formulerat, men följande uppgifter bör anges:

1. Vilket beslut besväret gäller
2. Till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
3. De grunder på vilka ändring yrkas
4. Ändringssökandens namn, hemort samt adress och telefonnummer
5. Underskrift

a) Ett besvär som levererats personligen, genom ett sändebud eller ombud eller som sänts per post, bör kompletteras med en underskrift av ändringssökanden eller hans/hennes lagliga framträdare. Om ändringssökanden befullmäktigat ett ombud att upprätta ett besvär på hans/hennes vägnar, räcker det med ombudets underskrift.

b) Ett besvär som sänts per e-post behöver inte kompletteras med en underskrift, om det inte finns
anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet. Detta befriar dock inte från plikten att
sända en fullmakt ifall detta anses nödvändigt (se längre fram: handlingar som bör bifogas till besväret punkt 4.).

Till besväret bör följande handlingar bifogas:

1. Det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär
2. Intyg över vilken dag beslutet har delgivits, t.ex. kopia av mottagningsbevis, eller annan utredning över när besvärstiden har börjat
3. De handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten
4. Ombudet bör bifoga en fullmakt till besväret, om han/hon inte är en advokat eller ett offentligt rättsbiträde.


Kompletterande av besvär

Besväret kan efter besvärstiden kompletteras med tilläggsutredning och nya grunder till stöd för yrkandena samt med tidigare nämnda handlingar som bör bifogas till besväret. Om besväret är bristfälligt, bereder förvaltningsdomstolen möjlighet att komplettera det, om inte en komplettering saknar betydelse för behandlingen av ärendet.

Om rättegången

Efter att ärendet anhängiggjorts skaffar förvaltningsdomstolen på tjänstens vägnar alla handlingar som legat till grund för beslutet samt ett utlåtande av myndigheten som fattat beslutet. Efter detta har ändringssökanden ännu möjlighet att ge sin egna förklaring i ärendet. För ärendets utredning kan även andra handlingar beställas. I förvaltningsdomstolen avgörs ärendena i huvudsak skriftligt, men vid behov kan en muntlig förhandling eller syn ordnas för att få tilläggsinformation.

Förvaltningsdomstolen ger alltid sitt beslut skriftligen. I de flesta fallen kan förvaltningsdomstolens beslut överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen eller så kan man ansöka om besvärstillstånd. Ett intyg över att förvaltningsdomstolens beslut vunnit laga kraft utfärdar Högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor.

Över förvaltningsdomstolens beslut upptas en årligen bestyrkt rättegångsavgift, som år 2018 är 250 euro. Avgiften tas inte ut när förvaltningsdomstolen ändrar på beslutet som ändring sökts i till ändringssökandens förmån. Dessutom finns det en del ärendegrupper där ingen avgift uttas, t.ex. socialärenden, barnskyddsärenden och ärenden gällande mental hälsa.

Länk till prisförteckningen
Länk till lagen om domstolsavgifter

Tilläggsinformation

Vidstående information om anförande av besvär och rättegångsförfarandet har upprättats på en väldigt allmän nivå. Närmare information fås från förvaltningsdomstolens registratorskontor, tel. 026 56 42780.
Tilläggsinformation gällande ändringssökandet hittar du här
På justitieministeriets websidor finns tilläggsinformation gällande rättegången i förvaltningsdomstolen. Broschyren kan även printas ut här.


Till Vasa förvaltningsdomstolens hemsidor.


 
Publicerad 19.6.2018