Presentation av Vasa förvaltningsdomstol

Vasa förvaltningsdomstol bildades 1.11.1999 genom att vattenöverdomstolen och länsrätten i Vasa län slogs samman. Med stöd av lagen om förvaltningsdomstolarna upphävdes lagen om länsrätterna och stadgandena om vattenöverdomstolen i vattenlagens 15 kapitel.

Domkretsen för Vasa förvaltningsdomstol är tvådelad. Enligt vattenlagen och miljöskyddslagen, vilka bägge trädde i kraft 1.3.2000, är förvaltningsdomstolens domkrets hela landet (med undantag för landskapet Åland) då det är fråga om besvär mot beslut som miljötillståndsverken, de regionala miljöcentralerna och kommunala miljövårdsmyndigheter gjort med stöd av dessa lagar.

I övriga ärenden omfattar domkretsen, enligt statsrådets beslut om förvaltningsdomstolarnas domkretsar, landskapen Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas hos högsta förvaltningsdomstolen.

 
Publicerad 24.2.2014